Понеделник, 15 Август 2022 г.

Мая Димитрова: Кандидатстването за помощ за отопление за област Силистра започна от 1 юли

От 1 юли започна приемането на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2021/2022 г. Това съобщи за Общинско радио-Силистра Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Силистра. Документите могат да се подават до 31 октомври в дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес. Изпращането им може да стане и чрез Системата за сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г. Размерът й ще се определи от министъра на труда и социалната политика, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на електроенергията за бита от 1 юли 2021 г. С негова заповед ще се приеме и корекционен коефициент на пенсиите, за да не се допусне отпадане на пенсионери от този вид подпомагане заради повишаването на техните доходи.

Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства, посочи Димитрова.

За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения. Хората и семействата, които кандидатстват, трябва да отговарят и на допълнителни условия за достъп. Например: да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация; да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството и др.

Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това дирекциите "Социално подпомагане" издават заповед за отпускане или отказ на помощта.

Само за три работни дни в област Силистра са приети общо 258 броя заявления декларации - 149 броя в дирекция "Социално подпомагане" Силистра и 109 броя в дирекция "Социално подпомагане" Тутракан, каза Димитрова.

Контактите за връзка с ДСП в страната може да намерите ТУК.

Заявление-декларация може да получите от ДСП или да го изтеглите от ТУК.

Facebook коментари