Петък, 19 Април 2024 г.

В Силистренско се проведе партньорска информационна кампания

Завършила е съвместна информационна инициатива на Областен информационен център - Силистра, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) /офис Силистра/ и Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" - Силистра (РЕКИЦ/, съобщиха от трите организации.

В рамките на 3 седмици са проведени изнесени приемни в малки населени места във всички общини от област Силистра на тема "Европейските фондове - добри практики и предстоящи възможности".

Над 100 местни посетители са получили безплатен и улеснен достъп до информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2021 години и до информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.

Най-голям интерес имало към предстоящите подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. - 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", планирани да бъдат отворени през септември тази година. На откритите щандове са отправени запитвания за условията за кандидатстване и за размера на финансовата помощ. С по 25 000 евро ще бъдат подкрепени младите земеделски стопани за създаване и развитие на стопанства, а малките земеделски стопанства ще бъдат финансирани с по 15 000 евро.

По-големите земеделските производители активно са се интересували от отворената за кандидатстване подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Подмярката има за цел да повиши конкурентоспособността на земеделието чрез инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и за обновяване на производството. В рамките на предвидените дейности ще се насърчава въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, се казва в съобщението. Приоритетни са проекти в секторите "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и "Етерично-маслени и медицински култури".

До края на годината е предвидено да бъде отворен и прием по Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

Facebook коментари