Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Силистренски фирми със заведения за хранене и развлечения се включиха в проект на Икономиката за дуално обучение

В ПГСУАУ "Атанас Буров" през периода 13.05. - 07.06.2021г. се проведе обучение на наставници по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение", в изпълнение на Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите, Поддейност 4.1. Обучение на наставници в педагогически и методически умения с цел развитие на методически, организационни и социални компетентности, изграждане на умения за планиране, провеждане, контрол и оценяване на обучението в реална работна среда и познаване на спецификата при трудово – правните отношения на обучаемите лица и фирмите – партньори.

Обучението проведе Сиана Спасова – учител по професионална подготовка в ПГСУАУ "Атанас Буров".

Обучението на наставниците се проведе по утвърдена от министъра на образованието и науката учебна програма с продължителност 24 часа с теоретична и практическа насоченост. В него се включиха наставниците от фирмите – партньори по проекта "Сладост" ЕООД, "Рокенрола БГ" ЕООД, "ДМС" ЕООД и "ДОРИС 20" ЕООД. Учениците от специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", с професия "Ресторантьор", които се обучават в дуална система на обучение ще извършват трудова дейност по време на обучението си в техните търговските обекти под ръководството на наставниците.

По време на обучението наставниците усвоиха основни педагогически и методически знания и умения, които да улесняват процесите по предаване на информация, практическо обучение и възпитание на учениците. Усвоиха психологически умения за работа в учебна среда, техники за ефективна комуникация, избягване на конфликтни ситуации и решаване на конфликти, както и методи за повишаване мотивацията на учениците в реална работна среда. Запознаха се подробно с нормативната база, регламентираща обучението чрез работа (дуална система на обучение). Запознаха се с действащите учебни планове и програми, създаваха нови, изготвяха вътрешни правила, критерии за подбор на ученици, обсъждаха методите за мониторинг и контрол, системата за оценяване на резултатите и постиженията и др. В обучението бяха включени много игри, казуси и дискусии по всички разглеждани теми. По време на обучението наставниците бяха поканени на открит урок в учебната кухня по предмета "Кулинарни техники и технологии" - учебна практика, където наблюдаваха представянето на учениците в дуална форма - 10 клас, машините и съоръженията, с които разполага училището и нововъведенията в учебната кухня, финансирани от проекта.

В края на обучението наставниците получиха удостоверение за преминатото обучение.

Facebook коментари