Сряда, 25 Май 2022 г.

Мая Димитрова: От април започнахме да изплащаме финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лева

От месец април 2021 г. дирекции "Социално подпомагане" в област Силистра започнаха да изплащат годишната финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. Това съобщи за Общинско радио Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "социално подпомагане" Силистра.
Във връзка с получени запитвания от граждани, свързани с изплащането на тази помощ, отново напомняме, че съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., през тази година на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, се отпуска еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.
Информацията за лицата, които отговарят на посочения критерий, се предоставя ежемесечно на Агенцията и териториалните ѝ подразделения - дирекциите "Социално подпомагане" от Националния осигурителен институт.
Получаваната от гражданите компенсация към пенсиите в размер на 50 лв., както и всички помощи и добавки по Закона за хората с увреждания, Закона за семейни помощи за деца, Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и др., не се вземат предвид при определяне на правото, поясни Димитрова.
Важно е да се отбележи, че ако до м. декември 2021 г. включително бъде променен размерът на получаваната от лицето пенсия, така че заедно с добавките и компенсациите към нея да попадне в диапазона от 300,01 лв. до 369 лв., ще му бъде изплатена финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.
За област Силистра изплатените помощи за годишна финансова подкрепа за хранителни продукти до момента са общо на 9009 лица.
По Дирекции "Социално подпомагане" бройките общо за областта са 9009.
Относно месечна целева помощ по чл.16б от ППЗСП при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст, ситуацията в областта е следната:
През 2020 г. подадените заявления-декларации за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст са общо 563 бр. Издадените заповеди за отпускане на месечната целева помощ са общо 337. В 227 от случаите помощта е отказана, поради това че лицата и семействата не отговарят на изискванията. От началото на 2021 г. до момента са подадени общо 188 заявления-декларации, като на 166 семейства е отпусната помощта, а на 14 семейства е отказана. По общини бройките общо за областта са 188.
"Припомняме на гражданите, че в случай на отпусната през предходен месец месечна целева помощ, за която през настоящият семейството не отговаря на условията помощта се спира. Заявлението-декларация се преразглежда през следващия месец, и ако семейството не отговаря на условията помощта не се прекратява. Заявлението-декларация си остава активно със срок до 31.12.2021 г. или до края на месеца на навършване на 14-годишна възраст ако семейството е с едно дете, и се преразглежда всеки месец. Ако за семейството отново възникнат обстоятелства, предпоставящи отпускането на месечна целева помощ по реда на чл. 16б от ППЗСП и представи в ДСП необходимите документи, помощта се възобновява за съответния месец в нормативно регламентирания размер", каза в заключение Мая Димитрова.

Facebook коментари