Петък, 12 Април 2024 г.
header

Приключи регионалната информационна кампания в регион Силистра по Проект: BG16M1OP002-3.019-0014-C01 "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Силистра"

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ: № Д-34-96/04.08.2020 г. с наименование: BG16M1OP002-3.019-0014-C01 "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Силистра" по процедура "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България" от Оперативна програмата "Околна среда" 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение "Коалиция Природа България" – клон Силистра за разработване на регионална информационна кампания на тема: "Натура 2000 и ползите за местното население от мрежата Натура 2000, устойчиво земеделие и популяризиране на възможностите за развитие на зелени форми на туризъм, вкл. източници на финансиране".

На базата на широк кръг заинтересовани страни и проведени - кръгла маса и посещение на терен на 23 април 2021 г. в Хотел Данубе, гр. Силистра и резерват "Сребърна", с над 100 заинтересованите страни от регион Силистра и на основата на обхванатите защитени територии, проведени през месец април 2021 г., е изпълнена дейност: "Организация на регионална информационна кампания в област Силистра".

Събитията бяха насочени към представителите на земеделския и туристическия сектор, както и местни и регионални власти за популяризиране на възможностите, които мрежа Натура 2000 предоставя. Чрез тях беше достигната целта на проекта, бяха осъзнати ползите от мрежата Натура 2000 за местните общности в региона на Силистра, в резултат от което те ще започнат да допринасят за опазването на видовете и местообитанията, предмет на опазване в зоните в региона. В рамките на събитията, също така бяха представени и добри практики и опит от други региони/ държави, както и възможностите за развитие на зелени форми на туризъм, вкл. източници на финансиране.

Сдружение "Коалиция Природа България" – клон Силистра благодари на всички отзовали се заинтересовани страни за подкрепата и участието в проведените събития.
footer

Facebook коментари