Сряда, 25 Май 2022 г.

Застаряващо и намаляващо население отчита статистиката за област Силистра

Към 31 декември 2020 г. населението на област Силистра е 106 852 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Разград (109 810) и преди областите Габрово (105 788 души) и Смолян (101 887 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 166 души, или с 1.1%, съобщават от отдел "Статистически изследвания – Силистра", Териториално статистическо бюро – Север.

Мъжете са 52 049 (48.7%), а жените - 54 803 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 053 жени.

Както в страната, така и в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 26 333, или 24.6% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

В област Силистра процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.4%, а на мъжете - 20.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в община Алфатар (31.6%). Над 27.0% е в общините Ситово (27.8%), Тутракан (27.6%) и Силистра (27.1%). В общините Главиница и Дулово този дял също е над 20.0% (съответно 24.6 и 20.1%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Кайнарджа - 12.9%.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 14 638, или 13.7% от общия брой на населението на областта. Спрямо 2019 г. този дял остава непроменен.
Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 62.2%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 1.6 лица в активна възраст. За сравнение, през 2010 и 2019 г. този коефициент е бил съответно 47.4 и 61.7%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2020 г. достига 45.7 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършване на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 61 401 души, или 57.4% от цялото население в област Силистра, като мъжете са 32 524, а жените - 28 877. Броят на трудоспособното население намалява с 601 души, или с 1.0% през 2020 г. спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 29 781 души, или 27.9%, а под трудоспособна възраст - 15 670 души, или 14.7% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение за страната е 67, а за област Силистра - 65. За сравнение, през 2001 г. в областта всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 109 млади хора.

Facebook коментари