Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Ново оборудване в ПГСУАУ "АТАНАС БУРОВ" по проект "ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ"

Най-голямата професионална гимназия в област Силистра – ПГСУАУ "Атанас Буров" се сдоби с ново оборудване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" , съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент Министерството на образованието и науката.

ПГСУАУ "Атанас Буров" е първата гимназия в Силистренска област въвела обучението чрез работа – дуална система на обучение през учебната 2018-2019г. по специалността "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", професия "Ресторантьор". Днес в гимназията се обучават 18 ученици в дуална форма по тази професия в 9 и 10 клас.

Новото модерно оборудване за учебните кухни и кабинета по сервиране ще подпомогне учениците при овладяването на професионални практически знания и умения, ще даде възможност за усвояване на нови технологии в приготвянето на храна.

Бъдещите ресторантьори вече разполагат с готварски печки с аспирация и вентилационна система към тях, климатична инсталация в учебните кухни, съдомиялна машина, пералня, сушилна, професионални кафемашини, уред за готвене на пара, метална резачка за месо, мултикукър, Ear Fire, микровълнова печка, хлебопекарна, блендер, шейкър, цитруспреси, кухненски робот, миксери и други уреди и съоръжения необходими за професионалната подготовка на учениците.
По проекта предстои на учениците да се осигури работно облекло и специализирана литература, която ще обогати библиотечния фонд на училището, както и "пробно стажуване" във фирмите-партньори. Основна цел на този стаж е запознаване на учениците с реалните работни условия в заведенията за хранене и развлечения и мотивирането им при избора на работодател за обучението чрез работа.
Всичко това дава възможност за отлично онагледяване на учебния процес и прилагане на наученото в реална работна среда.
Изпълнението на дейностите по проекта е в пряка връзка с мисията на професионалната гимназия:

"Повишаване качеството на професионалното образование и обучение за създаване на
мобилна работна сила, адаптирана към потребностите на пазарната икономика,
конкурентноспособна на националния и международен пазар"

Предвидените дейности, освен че развиват и утвърждават значимостта на дуалната форма на обучение в национален план, спомагат и за укрепване и развитие на партньорските отношения на гимназия "Буров" с бизнеса в региона. Устойчивостта на проекта е във възможността работодателите сами да изградят своите бъдещи квалифицирани кадри чрез обучението в реална работна среда и затвърждаване на сътрудничеството между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса.


Автор: Ирина Гетова-Георгиева
Заместник-директор по учебна дейност

Facebook коментари