Сряда, 17 Април 2024 г.

472 решения е взел Общинския съвет на Силистра на 14 свои заседания през 2010 година

В началото на вчерашното заседанието на Общинския съвет в Силистра се заклеха новите общински съветници Севал Мустанова от листата ДПС и Стефка Цонева от ГЕРБ. Това се случва след като бившите вече съветници Бирол Мехмед и Георги Гайдаров са депозирали в Общинската избирателна комисия молби за напускане на съвета. На заседанието се подложиха на дискусия и гласуваха докладни, относно: Изменение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра, което е свързано с промяна в Закона за общинския дълг, като се намалява от 25% на 15% размера на паричните средства, които може да привлича като дълг спрямо собствените приходи. Беше прието допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, с която промяна се разрешава на тези дружества и сдружения да вземат кредити. Беше приет стратегическия и Годишния план за дейността по вътрешен одит на Община Силистра. Както и редица разпоредителни сделки с общинско имущество и ликвидиране на съсобственост. Бяха одобрени два подробни устройствени плана. Одобрено бе решението за участие на Община Силистра с проект "Красива България" през 2011 г. и съгласие да се поиска от Министерството на културата приемане на безвъзмездно управление на архитектурен обект – Късноантична римска гробница. Като последна точка от дневния бе приет отчета на Общинския съвет Александър Сабанов за дейността му през 2010 година.

Facebook коментари