Събота, 13 Август 2022 г.

Силистренският съд минава на дистанционна работа

Председателят на Районен съд-Силистра Мирослав Христов, предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и постоянно увеличаващият се брой заразени магистрати и съдебни служители от Районен съд - Силистра, на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, разпореди:

Съдиите, ДСИ и съдиите по вписванията в Районен съд-Силистра да работят дистанционно по делата на техния състав, с изключение на случаите, при които характерът на извършваната дейност налага тяхното присъствие на работното им място. Съдиите следва да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост. Определени са дежурни граждански и наказателни съдии до 04 април 2021г.

Работното време на всички деловодства в съда до 02 април 2021г. е:

преди обяд от 10:30 до 12:00 часа
след обяд от 15:00 до 16:30 часа.

Насрочените до 02.04. 2021 г. дела в открити съдебни заседания могат да бъдат отлагани при необходимост, като вече призованите участници да бъдат своевременно уведомени за отлагането, преимуществено по телефон и имейл.

Магистратите и съдебните служители от Районен съд-Силистра следва да спазват стриктно всички противоепидемиологични мерки. Задължително е поставянето на предпазни средства при влизане в сградата на съда, до нейното напускане.

Забранено е събирането на служители и магистрати извън работните им места в сградата на Районен съд-Силистра. Задължително е спазването на отстояние от поне 1.5 метра от другите лица намиращи се в сградата.

С оглед ограничаване на притока на външни хора в сградата на Районен съд-Силистра, всички справки да се извършват преимуществено по е-мейл или телефон, а при невъзможност на гише в деловодството на съда.

Актуална информация относно дейността на Районен съд-Силистра е публикувана на сайта на съда: https://silistra-rs.justice.bg/

Председателят на Районен съд-Силистра Мирослав Христов призова всички да се отнасят с отговорност, дисциплинираност и разбиране към въведените мерки, тъй като необходимостта от опазване на живота и здравето на хората е най-важна.

Facebook коментари