Сряда, 14 Април 2021 г.

Седем спортни клуба в областта със спечелени проекти по програмата "Спорт за децата в свободното време"

Министърът на физическото възпитание и спорта със заповед № РД-09-14/21.01.2011 г. одобри 194 проекта и не одобри 141 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата "Спорт за децата в свободното време" за 2011 г. Общият размер на средствата, предназначени за одобрените проекти е 975 200 лева, за това информира Теменужка Петрова, главен експерт на МФВС за област Силистра.
Програмата се реализира за четвърта поредна година, партньори на МФВС са Министерство на образованието, младежта и науката, общински администрации, спортни клубове и спортни федерации, средствата за масова информация. В териториален аспект програмата обхваща цялата страна. Обхватът на спорните занимания във времеви аспект е от 1 февруари 2011 г. до 10 януари 2012 г. Програмата се реализира в две направления - "Начално обучение по вид спорт" и "Спортни занимания през ваканциите".
Основната цел на програмата е създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.
От област Силистра с проекти по програмата кандидатстваха седем спортни клуба – шест клуба от гр. Силистра и един клуб от гр. Тутракан, на всички клубове проектите са одобрени. Изпълнители на проекти по програмата през 2011 г.:
Направление "Начално обучение по вид спорт":
• СК по борба "Добруджански юнак-96" – гр. Силистра
• Сдружение Стрелкови клуб "Снайпер-92" – гр. Силистра
• СНЦ "Тенис клуб за Силистра" – гр. Силистра
• ССКЕ "Багаин" – гр. Силистра /джудо/
• СК по баскетбол "Доростол" – гр. Силистра
• Спортен клуб по борба "Истър-Тутракан" – гр. Тутракан
Направление "Спортни занимания през ваканциите":
• Ученически спортен клуб "Силистра-2004" – гр. Силистра /плуване и лека атлетика/
По направление "Начално обучение по вид спорт" децата ще имат възможност по план-график, в рамките на всеки проект /шест месеца/ да придобият първоначални знания, умения и навици за практикуване на спортовете баскетбол, тенис, борба, спортна стрелба, джудо. С всяка една група ще се провеждат по 3 занимания седмично, времетраенето на едно занимание е 1 астрономически час, а общият брой на заниманията на всяка група е 72.
По направление "Спортни занимания през ваканциите" – през ваканционните дни /пролетна и лятна ваканция/ на децата се осигурява възможност да участват по план-график в занимания по плуване и лека атлетика.
През 2011 г. МФВС финансира одобрените проекти на клубовете от област Силистра по двете направления на обща стойност 35 200 лв. През предходните три години в област Силистра са реализирани 20 проекта, финансирани от МФВС със средства в размер на общо 71 000 лева.
Програмата е разработена с оглед създаване на предпоставки и условия за предизвикване интереса на децата към двигателна активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за участие в спортни занимания по различни видове спорт през свободното им време. Програмата и въведеното проектно финансиране дава възможност да се подпомогне дейността на спортните клубове – изпълнители на проекти по Програмата, да се повиши ефективността от общественополезната им дейност и да се създаде възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.

Facebook коментари