Петък, 23 Февруари 2024 г.

Днес на 27 януари свое първо заседание за година ще проведе Общинския съвет в Силистра

Днес на 27 януари се провежда редовно заседание на Общински съвет-Силистра. То стартира в 9.50 часа и е първото за тази година. В дневния ред са залегнали 37 точки. В основния дневен ред са следните точки:

1. Изменение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра.
2. Допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
3. Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци
4. Допълнение и изменение на Наредбата за търговската дейност и услуги на територията на Община Силистра.
5. Спомагане изпълнението на антикризисна програма 2010 на Община Силистра в увеличение на приходната част на ОП "ОБРЕДИ".
6. Стратегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит на Община Силистра.
7. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост /поставяне на автомат за топли напитки във фоайето на сградата на общинската администрация/.
8. Учредяване на право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост за разполагане на пчелин /с. Казимир/.
9. Ликвидация на съсобственост между Община Силистра и "Кентавър – 66" ЕООД на имот в с. Калипетрово.
10. Ликвидация на съсобственост между Община Силистра и ЕТ "СТЕЛТ - Стефан Господинов" на имот в гр. Силистра.
11. Промяна характера на собствеността на имот – частна общинска собственост /игрище за спорт с. Йорданово/.
12. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в гр. Силистра и селата Полк. Ламбриново и Ветрен.
13. Промяна предназначението на част от земеделски имот – общинска собственост в землището на с. Ветрен.
14. Разпореждане със земеделски имоти – частна общинска собственост землищата на селата Айдемир, Казимир и Срацимир.
15. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в гр. Силистра и с. М. Ценович.
16. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост на "Студентски столове и общежития" ЕАД.
17. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост от 2011 година .
18. Откриване процедура за сеч и определяне начина на ползване и ползвател на дървесината от сечта.
19. ДОКЛАД – Определяне на концесионер на водностопански обект – язовир в землището с. Полк. Ламбриново, заедно с прилежащите към него имоти.
20. Одобряване на подробни устройствени планове (ПУП) /с. Айдемир/.
21. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управлението, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ /стария стадион/.
22. Откриване процедура за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост: Обособена част от подблоково пространство, намираща се на първи етаж от триетажна масивна сграда – гр. Силистра, ул. "Черно море" 1 /Земеделски колеж/
23. Приемане на годишен план за приватизация за 2011 г. на Община Силистра и Списък на обектите включени в плана за приватизация.
24. Поемане на общински дълг за бюджетната 2011 г. чрез ползване на краткосрочен банков заем в размер на 500 000 лв.
25. Разкриване на клуб на инвалида и пенсионера № 8 в гр. Силистра.
26. Отпускане на средства за награждаване на Златко Цвятков /2 000 лв./.
27. Осигуряване на участие на ученици в Държавни първенства и турнири /6 000 лв. на ОСУ "Дръстър"/.
28. Избиране на общински съветник за попълване състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Силистра.
29. Избор на председател на постоянната комисия по "Устройство на територията и транспорт"
30. Избор на членове в Надзорния съвет по приватизация
31. Заявление за участие в постоянни комисии от общинския съветник Стефка Христова Цонева
32. Заявление за участие в постоянни комисии от общинския съветник Севал Исмаил Мустанова
33. Участие на Община Силистра с проект по публикувана обява на проект "Красива България" през 2011 г.
34. Даване на съгласие за приемане на безвъзмездно управление на архитектурен обект – Късноантична римска гробница
35. Участие на Община Силистра със проектно предложение по Оперативна програма "Регионално развитие" – Схема BG 161PO001/3.1-032010 – Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции.
36. Кредитиране на проекти по Оперативните програми и "Красива България" чрез фонд "Флаг".
37. Изказвания и питания.

Facebook коментари