Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Вижте подробният държавен план прием за област Силистра за учебната 2021 – 2022 г.

Предложенията от училищата са за 33 паралелки в дневна форма на обучение и 2 паралелки с дуална система за прием в VІІІ клас - общо 35 паралелки в 18 училища.
Няма отхвърлени предложения на училища.
В 28 паралелки са предвидени по 26 места, а в 7 паралелки – по 29.
С по- висок брой места са: 2 паралелки в ЕГ "П. Яворов", по 1 в СУ "Н. Й. Вапцаров" - Силистра, ПГС "П. Пенев" - Силистра, ПГПТ "Ев. Георгиев" - Силистра, ПЗГ "Добруджа" - Силистра и професионалната паралелка в СУ "В. Левски", Главиница.
Общият максимален брой места за областта е 931.

Броят планирани паралелки е с една повече от изпълнения прием през 2018, 2019 и 2020 г. Увеличен прием спрямо изпълнения за настоящата година има само за ПГСС, Ситово – от 1 на 2 паралелки. Двете специалности са от професии с очакван недостиг и могат да се осъществят с по 12 ученици минимум в паралелка. Приемът в ПГСС има само общинско значение и не оказва влияние върху приема в Силистра. В останалите училища планираните паралелки са равни на изпълнените миналата година.
Професионалните паралелки са 21, а профилираните 14. Запазва се тенденцията за превес на професионалната подготовка (60 на 40 %).

Две специалности в една паралелка се предлагат в 2 училища:
- ПГС "П. Пенев", Силистра – 0, 5 "Интериорен дизайн" (13 места) + 0, 5 "Строителство и архитектура" (16 места);
- ПГСУАУ "А. Буров", Силистра – 0, 5 "Митническа и данъчна администрация" (13 места) + 0, 5 "Оперативно счетоводство" (13 места);

Паралелки с дуална система на обучение – в ПГООТ, Дулово:
- специалност "Механизация на селското стопанство" – 1 паралелка;
- специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" – 1 паралелка.

Защитени от държавата специалности – "Полевъдство", 1 паралелка в ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", с. Средище;

Специалности с очакван недостиг от специалисти:
- "Автотранспортна техника" – 4 паралелки в ПГООТ, Дулово; ПГМСС, Средище; ПГМТ, Силистра и ПГСС, Ситово;
- "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" – 1 паралелка (ПГСС, Ситово)

Паралелките според вида изучаване на чужд език са както следва:
- с интензивно изучаване на чужд език – 6
- с разширено изучаване на чужд език - 12
- без интензивно, без разширено -17

Към началото на м. декември 2020 г. в VІІ клас се обучават в дневна и индивидуална форма на обучение 826 ученици, които ще участват в приема през 2021 г.
Броят ученици е с 36 повече от миналата година, когато бяха осъществени 34 паралелки със среден брой ученици в 22, 65.

Особености на приема в област Силистра:

- Областта е ограничено привлекателна за ученици от други области. В приема през 2020 г. 29 ученици от други области са подали заявления на първо класиране. Приток на ученици от други области има само в трите земеделски гимназии със собствени общежития.
- Значителна част от учениците биват приети по първото си желание още на първото класиране. В приема през 2020 г. на първото класиране 88, 3 % ученици са приети по първите си желания. Този процент е най- висок от последните три години.
- Намалява броят на учениците, които не се записват след първото класиране, а пожелават участие във второто – 18 ученици през 2020 г.
- Малък е броят на некласираните ученици (15 през 2020 г.) и на привлечените нови кандидати на и след третото класиране.

Поради съвкупния ефект от тези особености не настъпват значителни размествания на второто и трето класиране.

Прием в задочна форма на обучение (ЗФО): В областта традиционно поддържаме възможност за учене през целия живот. За учебната 2020/21 г. са осъществени 2 паралелки с 35 ученици. Същите училища отново предлагат прием:

- ПЗГ "Добруджа", Силистра - 1 паралелка, 35 ученици, специалност «Растителна защита»;
- ПГС «П. Пенев», Силистра - 1 паралелка, 35 ученици, НОВИ професия «Строител», специалност «Армировка и бетон».

Обучение на ученици със специални образователни потребности - към 01. 12. 2020 г. общият брой ученици със СОП в VІІ клас е 49. От тях 5 се обучават изнесено в ЦСОП. Единствено в община Алфатар няма средно образование и учениците ще трябва да посещават училище извън местоживеенето си. В останалите общини учениците могат да се обучават в общината.

Прием в V клас в ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра - 1 паралелка. Гимназията успешно е осъществявала такъв прием през 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 и 2014 г.

Допълнителен държавен план – прием - 1 паралелка в ПГПТ "Ев. Георгиев", Силистра, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" за учениците, които завършват първи гимназиален етап в Обединено училище "Св. Кл. Охридски", с. Проф. Иширково.

Предложението за приема е съгласувано от Комисията по заетостта към областния управител и от кметовете на общините. Представено е в министерството на образованието и науката и предстои съгласуване за държавните училища. Планът за държавния план – прием ще бъде утвърден със заповед на началника на РУО до 30 април и до 3 май ще бъде публикуван в сайта на РУО и на приемащите училища.

Facebook коментари