Неделя, 05 Декември 2021 г.

Дулово ще има обществена пералня по европейски проект

Одобрен е проект "Социално включване на уязвими групи в СНЦ "Драгостин" със седалище в гр.Дулово, съобщиха от сдружението.
Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Европейския социален фонд на Европейския съюз, Процедура ,,Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
Проектът ще се осъществява в рамките на 14 месеца.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 112 389 лева.

Проектът има за цел да осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи и условия за професионалната им интеграция. Това ще стане със създаването на 7 нови качествени и устойчиви работни места за хора в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. За целта ще бъде изградена и оборудвана обществена пералня в Дулово, която ще обслужва района. В рамките на проекта ще се осъществи психологическо подпомагане на представители на целевата група. Ще бъде използван основно модел на психологическо консултиране, който може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия.

След приключване на проекта уязвимите лица, взели участие в изпълнението му, ще получат възможност за постоянна трудова заетост в СНЦ "Драгостин".
Сдружението е неправителствена организация, регистрирана като социално предприятие, което от създаването си развива активно социална дейност в региона и страната, като подпомага лица в неравностойно положение, реализира мотивационни обучения и подкрепя и дава възможности за развитие на уязвими групи.

Facebook коментари