Петък, 03 Декември 2021 г.

Тутраканска фирма мами горското, запечатаха обекта и за 6 месеца

Вчера, на 21.01.2021г. със заповед на Директора на РДГ - гр.Русе инж. Савянов е спряна дейността на обект по чл.206 от ЗГ стопанисван от "Нур - глори" ЕООД - гр. Тутракан, разбираме от официалния сайт на институцията.

На 18.01.2020 г. служители на Регионална дирекция по горите Русе извършват проверка на обект в гр. Тутракан, ул. "Сливница", за което е съставен Констативен протокол с които е констатирано следното:

- При преглед на превозните билети в електронния дневник тези за изходяща експедирана/ дървесина са въведени и във входяща дървесина. Някои от превозните билети са вписани по няколко пъти. По предоставения достъп до видеонаблюдението на обекта по мобилен телефон е невъзможно да се осъществи проверка на превозните билети;

- След извършена служебна проверка в РДГ Русе в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, се установи, че към дата 19.01.2021 г. "Нур - глори" ЕООД, ЕИК 203913100, с адрес гр. Тутракан, ул. "Байкал" No 1, с управител Никола Арсенов Маринов е в ликвидация.

Към дата 08.01.2021 г. е прекратена търговската дейност на дружеството. С оглед на последното и на основание Наредба No 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии за лицето, ползващо обекта по чл. 206 от Закона за горите, находящ се в гр. Тутракан, ул. "Сливница", възниква задължение да изпълни процедурата, предвидена в чл. 58 от посочената наредба.

С оглед на гореизложеното и след преценка на тежестта на евентуалните административни нарушения на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове, свързани с него, предвид предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон и на вредните последици от тях, Директора на РДГ - гр.Русе спира дейността на горния обект за срок до шест месеца, считано от датата на издаване на заповедта.

Facebook коментари