Петък, 03 Декември 2021 г.

Областна администрация Силистра въвежда европейски модел на работа

Областна администрация Силистра сключи споразумение с Института по публична администрация за внедряване на европейския модел за управление на качеството "Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF)". Процесът по въвеждане на CAF стартира в края на 2020 година, когато 6 служители от администрацията преминаха общото обучение за въвеждане на модела. Следва същинското изпълнение, като предстои второ специализирано обучение в средата на месец февруари 2021 г.

Проект BG05SFOP001-2.014-0001 "Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация" е с обща продължителност 18 месеца (1.07.2019 г. - 31.12.2020 г.) и е с бюджет 641 300. 27 лв., което е 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление". БФП е в следното съотношение: 85 % (545 105,23 лв.) от Европейския социален фонд и 15 % (96 195,04 лв.) национално съфинансиране.

Цел на проекта е посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация въвеждане на културата на "съвършенство" и на принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор. Наред с това проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка.

Развитието на капацитета на Ресурсния център по CAF в ИПА е също от съществено значение за качествено изпълнение на неговите функции по провеждане на обучения и консултации за популяризиране, въвеждане и прилагане на модела CAF в държавната администрация.

Моделът е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. "култура на организационно съвършенство", като използва знанието и енергията на хората в нея.

Най-общо ползите от прилагането на CAF могат да се определят като: изграждане партньорства и доверие; създаване качество за гражданите и потребителите на публичните услуги; подобряване стратегическото планиране и управлението на стратегическото изпълнение; завишаване способността на организацията да се адаптира към промените в средата, но и да създава промяна чрез резултати.

Facebook коментари