Понеделник, 25 Януари 2021 г.

Нова социална услуга ще предоставя община Силистра

Със Заповед № РД012521/31.12.2020 г., Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане дава предварително одобрение за създаване на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет, считано от 01.01.2021 г. с капацитет 247 потребители, като дейностите по предоставяне на услугата ще започнат през месец февруари след Решение на Общински съвет-Силистра.

Новата услуга се създава в община Силистра след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация.

Асистентската подкрепа ще се предоставя в рамките на 2 часа дневно на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и на деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Facebook коментари