Понеделник, 15 Юли 2024 г.

До 15 февруари трябва да се представят справките за озоно разрушаващите вещества и флуорирани парникови газове

В срок до 15 февруари 2011 година, лицата или фирмите, които в дейността си използват озоноразрушаващи вещества и/или флуорирани парникови газове на територията на област Силистра са длъжни да представят в РИОСВ-Русе справки за използваните количества през миналата година.
Задължения по специализираните наредби имат както сервизните фирми, които обслужват хладилните и климатични инсталации, така и операторите – предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др.
В края на 2010 година е приета нова Наредба, с която се уеднаквяват формите на изискваните справки, като се попълват Приложения № 4,5 и 6 от специализираните наредби.Фирмите, които експлоатират такива вещества и газове попълват веднъж приложенията, но отразяват количествата на двата типа газове.
На територията на област Силистра има над 30 такива обекта.
Лицата, които не представят справките в срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

Facebook коментари