Сряда, 20 Януари 2021 г.

До края на 2021 година е удължен срокът на проект "Приеми ме 2015" на Община Силистра

Община Силистра подписа Споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 "Приеми ме 2015" с една година, считано от 01.01.2021 г.

В Споразумението за партньорство по Проекта са отразени промени, касаещи разходите, пряко свързани с дейностите по проекта, като: необходимите средства за месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта (в т.ч. добавка за деца с увреждания), от началото на 2021 г. ще се осигуряват от държавния бюджет по програма "Подкрепа на децата и семействата", като част от бюджета на АСП.

Произтичащите от това финансови аспекти и отговорности ще се регламентират с нарочното Споразумение между общината партньор и АСП, представлявана от изпълнителния й директор. Съгласно новото Споразумение за партньорство, допустими по Проекта са следните разходи: средства за пътни разходи на приемните семейства, за участия в обучения, супервизии и/или други форми на подкрепа за отглеждане на детето/децата, организирани извън населеното място по местоживеене; средства за пътни разходи на членовете на ОЕПГ, свързани с проучване и наблюдение на приемните семейства и участие в обучения; средства за възнаграждения на администратор, счетоводител, оперативен счетоводител; средства за възнаграждения на ОЕПГ (началник екип и социални работници).

В допълнение, в текста на Споразумението по Проекта е предвидено ново основно месечно възнаграждение на всеки от членовете на ОЕПГ. Проект "Приеми ме 2015", който се изпълнява на територията на област Силистра, обхваща общините Силистра, Дулово и Кайнарджа. Администратор и счетоводител от Община Силистра администрират проекта. Сформиран е областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) от 3 души – н-к ОЕПГ и двама социални работници, които изпълняват задълженията си на територията на трите общини. Приемните семейства /ПС/ на територията на област Силистра са 22, като 20 от тях са в община Силистра, а 2 са в община Кайнарджа. Всички приемни семейства са професионални

Facebook коментари