Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Областен информационен център – Силистра проведе онлайн информационно събитие

Вчера на 15 декември 2020 г., Областен информационен център – Силистра проведе информационно събитие на тема: "Прилагане на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнение на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)". Ана Караджова, управител на ОИЦ-Силистра, разясни същността на Интегрирания териториален подход, който ще се прилага при изпълнение на Програмата за развитие на регионите през следващия програмен период 2021-2027 г. Водещото при него ще е ефективното и териториално разпределение на инвестициите, според специфичните нужди и потенциала за развитие на съответния район и в интерес на местните общности.

Интегрираният териториален подход ще се реализира чрез новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще включват взаимосвързани и допълващи се проекти, при най-подходящата комбинация от ресурси и мерки за постигане на конкретни цели и решаване на специфични местни проблеми. Кандидатстването ще се осъществява с изготвяне на Концепции за ИТИ при задължително сътрудничество между поне трима партньори. При подготовката и изпълнението на проектите се предвижда участието в широко партньорство между общини, административни звена и публични институции, бизнес, браншови и синдикални структури, учебни заведения или научни организации, НПО и обществени организации и др.

Facebook коментари