Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Две нови социални услуги ще предлага община Силистра след реализация на проект

Приключиха основните дейности по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра " с Договор № BG16RFOP001-5.002-0010-С01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Проектът се изпълни по Приоритетна оc 5 "Регионална социална инфраструктура", съобщиха от община Силистра.

Общата стойност на проекта е 1 109 724,76 лв, съфинансиране от ЕФРР – 943 266,05 лв и национално съфинансиране – 166 458, 71 лв.

Главната цел на проекта е да се създадат условия за подобряване на социалното приобщаване на възрастните хора и хората с увреждания, посредством изграждането на инфраструктура, необходима за разкриването и предоставянето на социални услуги в "Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР" (с капацитет 15 места) и "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС (с капацитет 15 места);

С изпълнението на заложените дейности се изградиха:

Две нови социални услуги - центрове за специализирана здравно-социална грижа за хора с психични увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване, които имат потребност от постоянни медицински грижи.
1. "Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР"
В центъра се създават условия, осигуряващи качество на живот, в среда близка до семейната. Пространството е организирано по начин, който осигурява, от една страна комфорт, а от друга безопасността на хората. Обзавеждането осигурява удобства, максимално близки до домашни условия, като същевременно се осигурява постоянна медицинска грижа.
2. "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС"
"Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС" е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с осигуряване на денонощни медицински грижи, с цел осигуряване на достоен и пълноценен живот на потребителите.

Специфични цели на социалните услуги:

• да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност, чрез равен достъп на лица с психични разстройства до обществени сгради и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални и други услуги;

• да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на социалната услуга;

Facebook коментари