Петък, 05 Март 2021 г.

Вижте къде как се учи във всички училища на територията на област Силистра

Електронната платформа на Министерството на образованието и науката за отразяване на карантинирани ученици и служители в образователната система показва следната ситуация към 24. 11. 2020 г., 13 часа:

- 10 ученици са с положителен тест, 122 са карантинирани като контактни (на съученици или от семействата) – 132 от общо 9574 ученици в областта;
- 43 педагогически специалисти са с положителен тест, 6 са карантинирани като контактни – общо 49;
- 7 служители от персонала са с положителен тест, 7 са карантинирани като контактни – общо 14;
В 22 училища (от общо 44) и в 8 детски градини (от общо 24) има ситуация с Корона вирус - поне един карантиниран учител или ученик.

НЕ СЕ провеждат присъствени обучения в следните училища, за посочените паралелки и периоди: ВИЖ приложената табличка.


ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра са избрали комбиниране на присъствено и неприсъствено обучение според учебните предмети, а не по класове.
Общият брой ученици, които към момента са на обучение от разстояние в електронна среда е 3422 и те представляват 35, 7 % от общият брой ученици от І до ХІІ клас в началото на учебната година.

Събраните данни във втори ден от възобновяване на присъствените занятия показва следното:

- Среден процент ученици отсъстващи поради вирусни и респираторни заболявания – 7, 4 %
- Среден процент болни от педагогическия персонал – 13, 4 %
- Среден процент болни от непедагогическия персонал – 6, 4 %
- Брой ученици, които са преминали на индивидуално обучение от разстояние в електронна среда среда, с разрешание от директора или от началник на РУО – 52
- Брой ученици, чийто родители са подали заявления за разрешаване на отсъствия по семейни причини - 90

Facebook коментари