Понеделник, 04 Март 2024 г.

Вижте кои училища в област Силистра как ще провеждат учебен процес след 23 ноември

От РУО - Силистра съобщиха, че лектронната платформа на Министерството на образованието и науката за отразяване на карантинирани ученици и служители в образователната система показва следната ситуация към 20. 11. 2020 г.:

4 ученици са с положителен тест, а 104 са карантинирани като контактни (на съученици или от семействата) – 108 от общо 9574 ученици в областта;
54 педагогически специалисти са с положителен тест, а 12 са карантинирани като контактни – общо 66;
10 служители от персонала са с положителен тест, а 7 са карантинирани като контактни – общо 17;

При карантинираните педагогически специалисти и служители преобладават тези с положителни тестове – 77 %. При учениците този процент е едва 3, 7 %.

В 26 училища (от общо 44) и в 10 детски градини (от общо 24) има ситуация с Корона вирус - поне един карантиниран учител или ученик. В 11 от тези общо 36 институции са отбелязани само по 1 карантиниран учител/служител и нито един ученик.

От 23. 11. 2020 г. в образователната система на област Силистра ще се прилагат локални мерки, според ситуацията в конкретното учебно заведение и действащите заповеди на министъра на здравеопазването (№ РД 01 – 655/ 13.11.2020 г.) и на министъра на образованието и науката (РД 09 – 3158/ 11. 11. 2020 г.).

1. СУ "В. Левски", гр. Главиница продължава да е на неприсъствено обучение за учениците от І до ХІІ клас до 25. 11. (сряда) включително. До изтичане на все още валидната заповед на министъра на образованието и науката, ще вземат решение как да продължи обучението.

2. Ще продължат да са в неприсъствено обучение от разстояние в електронна среда следните училища с посочени класове и периоди:

Виж приложената таблица.

За тях е изпратено искане до министъра на образованието и науката.
Общият брой ученици в тези училища и паралелки е 2430 и представлява 25, 4 % от броя на учениците в дневна форма в началото на учебната година (без 32 –ма ученика в ЦСОП).

3. Заявили са взето решение от Педагогическите съвети за редуване на паралелките, които да са на присъствено обучение следните училища:

ПЗГ "Добруджа", Силистра
ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра
ЕГ "П. Яворов", Силистра
ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра
ПГСУАУ "Ат. Буров", Силистра
СУ "Хр. Ботев", Тутракан
СУ "Й. Йовков", Окорш

За конкретния начин и график на редуване учениците ще бъдат уведомяване от класните родители или директорите. Редуването ще доведе до разреждане на учениците и намаляване на взаимодействията.

4. Всички останали училища възобновяват присъствените занятия и следят и реагират според конкретната заболеваемост.
В училищата, които са извън горепосочените е възможно да има паралелки, които са карантинирани от РЗИ или отделни паралелки в неприсъствено обучение по решение на директора, аковъзникне висок процент болни ученици. За такива случаи родителите получават информация от класните ръководители или директорите на училищата.

Facebook коментари