Петък, 03 Декември 2021 г.

Приключи дейността по ограничаване разпространението на чужди растителни видове в резервата "Сребърна"

Приключи работата по отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове чрез пречупване и опръстеняване, информират от РИОСВ-Русе.

На този етап е извършена почвоподготовка за залесяване с местни дървесни видове на терен от 16 ха. Това са заключенията на комисия от лесовъд и представители на екоинспекцията, която се състоя в края на миналата седмица.

Пречупването и почвоподготовката са поддейности, заложени в проект "Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 9IF0 на територията на поддържан резерват "Сребърна", който РИОСВ - Русе изпълнява.

С този проект се цели възстановяването на крайречните заливаеми гори с местни растителни видове. Дейностите по пречупване и опръстеняване са свързани с прекъсване на проводящите тъкани на стъблата на гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа. По този начин растенията загиват постепенно и се ограничава конкурентната им способност.
Предстоят дейности по залесяване, които ще започнат след приключване на вегетацията на рестенията.

Facebook коментари