Сряда, 28 Септември 2022 г.

Излезе от печат "Власт и общество. Силистра 1948 – 1958"

Излезе от печат "Власт и общество. Силистра 1948 – 1958" – втора книга на д-р Наталия Минчева от Регионалния исторически музей в Силистра

Монографията е с обем от 405 страници, в т.ч. 32 страници приложение с фотографии. Въз основа на документални извори е разгледан периодът на полагане основите на прокламираното ново "социалистическо общество" у нас и в частност събитията в Силистренска околия.

Това е период на налагане на една недемократична политическа система от тоталитарен тип, на едно сложно и противоречиво политическо, социално-икономическо и културно развитие, осъществявано в условията на налагане и утвърждаване на съветския модел на обществено устройство и на държавно управление.

През разглеждания период завършва процесът на срастването на партията (БКП) с държавата. Държавните органи и обществените организации са длъжни да изпълняват партийните решения и указания. Власт и общество се сливат и се представят неразделно. През тези години се одържавяват частната собственост (промишлени предприятия, поземлена собственост, сгради и пр.), историческата (колективната) памет, моралното съзнание, науката, изкуството… обществото. Партийният контрол обхваща дори религиозните общности и тяхната обредна дейност. В наложените нови обществени условия се отрича възможността за индивидуално съществуване. Всеки гражданин е задължен да се впише в изграждащото се социалистическо общество, на което се приписва единна воля и един стремеж.

В първа глава "Градска икономика" е разгледан процесът на национализация и всички произтичащи от него последствия за голям брой собственици в града, сред тях внушителен брой търговци и занаятчии, които са лишени от възможност за самостоятелно препитание и достоен живот. С богат изворов материал е показано нивото на развитие на социалистическата промишленост и търговия в Силистра. Отделено е внимание и на състоянието на земеделието в градската икономика.

Във втора глава "Селско стопанство" е проследен трудния и мъчителен процес на колективизация/масовизация на ТКЗС в селата на Силистренска околия. Насилията и беззаконията, с които се случва това, са причина за бунтове в много села в Силистренско, придружени от разграбване на добитъка и отказ от членство в т.нар. колхози. Представени са основните насоки в развитието на ТКЗС. Документалните източници дават възможност да се анализират производителността, трудовите норми и доходите на членовете му. Разгледан е процесът на окрупняването ТКЗС (от 39 на 11) чрез създаването на т.нар. ОТКЗС (Обединени трудово кооперативни земеделски стопанства) в края на 1958 г.
Трета глава е посветена на строителството на жп линията "Самуил – Силистра", с която са натоварени чрез жп облог и жп трудова повинност цялото работоспособно население на Силистренска околия и на останалите четири заинтересувани общини. Колосалната сума от 1 128 000 000 лв. (в труд и пари) е непосилна за местното население. Заради невъзможността на правителството да обезпечи работата на така важния обект строителството му е спряно през 1952 г. С бавни темпове и на етапи работата е продължена след 1958 г. "Епопеята" на строителството на жп линията "Самуил – Силистра" продължава общо 28 години и завършва едва през септември 1974 г., когато е пуснат първия влак до Силистра.
В четвърта глава "Социален профил на силистренското общество" е разгледана промяната на социалната структура в обществото в резултат на комунистическото управление. Тази социална трансформация се дължи на една-единствена обективна причина: ликвидирането на частната собственост, както в града, така и в селото.
В пета глава "Власт и общество" са разгледани 1) тежката криза с разкола в Околийския комитет на БКП; 2) комунистическата власт, репресиите и обществото-враг; политиката на БКП спрямо: 3) силистренските жени; 4) младото поколение; 5) Силистренската духовна околия от Православната църква на България; 6) мюсюлманската общност в Силистра.
В шеста глава детайлно и с много примери за Силистренска околия са проследени промените, които настъпват в сферата на образованието и културата.

Facebook коментари