Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Езерото Сребърна до Силистра ще бъде зарибено с местен вид риба

Езерото Сребърна ще бъде зарибено с изкуствено размножени екземпляри от местен вид. Това е дейност, предвидена по проекта "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват "Сребърна", който се изпълнява от РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма "Околна среда".

Дейността по зарибяване е консултирана с учени от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Тя коресподнира с Плановете за действие за опазване на големия воден бик (Botaurus stellaris) и малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773) в България за периода 2014-2023 г.
В местността "Пристана", в централно водно огледало ще бъдат освободени 1200 кг. отраснали индивида риби от вида див шаран. Рибките са по-големи от стандартната храна на американското бодливо сомче – инвазивен и изключително агресивен вид риба, обитаващ езерото Сребърна. Периодът е подходящ, тъй като младите шаранчета са укрепнали и ще имат достатъчно време да се адаптират преди настъпването на зимата.

Със зарибяването се очаква да се намали натоварването от хищничеството, ще се създадат реални условия за ефективно размножаване и увеличаване на числеността на дивия шаран, както и ще се подобри хранителната база на водолюбивите птици в защитената местност.
Това е първото зарибяване на водния обект от общо предвидените четири по проекта.

Facebook коментари