Петък, 27 Ноември 2020 г.

Над 20 читалища в област Силистра с одобрени пари за книги

Библиотеките /изпълнители/, одобрени за финансова подкрепа по програма "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност", при представянето на финансовия отчет и отчета за изпълнението на дейностите по проекта, съгласно условията и срока на сключените договори, следва да представят и актуализиран Списък на изданията - Приложение № 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност", утвърдени със заповед № РД 09-395/02.07.2020 г. на министъра на културата.

Списъкът на изданията следва да е съобразен с размера на предоставената финансова подкрепа по проекта и при спазване на чл.8, ал.2 и чл.9, ал.1 и ал.2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност", утвърдени със заповед № РД 09-395/02.07.2020 г. на министъра на културата.

При необходимост от замяна на заглавия Списъкът на изданията следва да бъде актуализиран съгласно условията на чл. 19, ал. 3 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност", утвърдени със заповед № РД 09-395/02.07.2020 г.на министъра на културата.

Читалищата са в следните населени места: Силистра - НЧ "св. св. Кирил и Методий", Дулово - НЧ "Н. Вапцаров", Тутракан, Главиница, Зафирово, Коларово, Сокол, Брадвари, Гарван, Нова Черна, Бабук, Калугерене, Правда, Овен, Малък Преславец, Черник, Златоклас, Яребица, Черногор, Проф. Иширково, Срацимир, Калипетрово, Чернолик, Вълкан.

Facebook коментари