Събота, 06 Март 2021 г.

Право на отговор: Фирма "БЗК 1971" ЕООД: "Всички наши действия са законни, протестиращите се държат като мутри"

Уважаема редакция,

Във връзка с Ваша публикация ние от "Българска Земеделска Компания 1971"ЕООД държим да внесем повече яснота по казуса Попина.

На 29.09.2020г. след направено запитване от наша страна къмТП ДГС/ДЛС Силистра дали към момента има заявен материален или инвестиционен интерес за стопански добив на "недървесни горски видове" на територията на 18-ти отдел с.Попина общ.Ситово обл.Силистра получихме отговор че такъв няма.

На база на наше подадено заявление с вх.№ РД14134/29.9.20 , документ за внесена Държавна такса №0014510607/29.9.20 и на основание чл.120 ал.1 т.3 от Закона за горите а именно:
-Директора на държавното предприятие по чл.163 или оправомощено от него лице организира добива и разпореждането с недървесни горски продукти на територии държавна собственост чрез: т.3-Издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти. Ни беше учредено право на стопански добив на гъби на основание "Позво-лително за ползване на недървесни горски продукти" серия СЦДП №1314 от 29.09.2020г. Считаме че реда и начина за получаване на право за стопански добив на гъби определен от Законодателя е спазен от наша страна и от страна на ТП ДГС/ ДЛС Силистра.

Твърденията на единия от организаторите на протеста г-н Радомир Радев че от три години е подал заявление за позволително за стопански добив в 18-ти отдел и не е получил все още становище защото видите ли от страна на Северно Централно Държавно Предприятие има двойни стандарти са несъстоятелни и смехотворни защото самото позволително се издава и важи за една календарна година.

Самият Радомир Радев е имал правото и 272 дена на разположение да се възползва от него за да подаде заявление за позволително за календарната 2020г. но не го е направил. Непознаването на закона не е оправдание. Нещо повече , ние твърдим че протестиращите са организирана група работеща абсолютно незаконно, криещи се зад чл.119 ал.2 който позволява събирането на гъби за лична консумация.

Тук е мястото да подчертаем че другият организатор на протеста г-н Фахри Фаредин Салим по наши данни има пункт за изкупуване на гъби находящ се в района на зърнобаза "Бревис" в гр.Дулово. Голяма част от протестиращите имат декларирани доходи от стопански добив на гъби. А и самите протестиращи във вашето интервю потвърждават че продават възмездно добитите гъби в пунктовете за изкупуване.

Тоест от тяхна страна на основание на техни твърдения които вие цитирате е налице стопански добив на гъби с цел продажба , а не добив за лична консумация. С това им твърдение хипотезата на чл.119 ал.2 от Закона за горите отпада.

Уважаеми дами и господа,

Никой не отрича правото на всеки да печели и да възмездява труда си. Но в Република България има действащо законодателство което регулира начина и правилата за работа. Специално за обекта в с.Попина след получаване на позволителното сме назначили на трудов договор определен брой служители нужен ни за дейността. Възложихме на служба по трудова медицина изготвянето на "Оценка на риска" и "Допълнение на оценката на риска в връзка с разпросранението на COVID-19" . Изпълнихме всички изисквания на законовата нормативна уредба с цел да сме изрядни работодатели и партньори спазвайки всички изисквания от страна на ТП ДГС/ДЛС Силистра и следвайки добрите практики.

На многократните провокациите от страна на протестиращите изразяващи се в почти ежедневно демонстративно мутренско нахлувания с по 10-15 коли и с по 20-30 ловни кучета в района ни на работа отговаряме със сигнали до тел.112 и жалби до ТП ДГС/ ДЛС Силистра или до РДГ-Русе за което са съставени протоколи за неизпълнение на разпореждане на служебни лица . Следваща стъпка която сме предвидили е жалба до Районна Прокуратура Силистра и жалба до НАП -Силистра с поименен списък на лицата добиващи гъби в 18-ти отдел.

От фирмата предоставиха на редакцията на "Кворум-Силистра" копия от:

1. Заявление – 1бр.
2. Документ за платена Държавна такса-1бр.
3. Документ за начален инструктаж -1бр.
4. Позволително -1бр.
5. Информационна табела -1бр.
6. Констативен протокол от ИАГ -1бр.

Facebook коментари