Сряда, 03 Март 2021 г.

1 177 496 лева помощ ще получат 146 силистренски фирми за справяне с последствията от пандемията

146 административни договора на обща стойност 1 177 496 лв. са сключени в област Силистра за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 "ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Според информацията от Публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), одобрените проектни предложения по общини са както следва: община Силистра - 104 бр. на обща стойност 916 250,39 лв.; община Тутракан - 13 бр. на обща стойност 103 463,61 лв.; община Дулово – 10 бр. на обща стойност 82 452 лв.; община Алфатар - 3 бр. на обща стойност 24 250 лв.; община Кайнарджа - 3 бр. на обща стойност 23 400 лв.; община Главиница - 3 бр. на обща стойност 17 680 лв.; община Ситово - 1 бр. на обща стойност 10 000 лв.

Припомняме, че процедурата бе отворена за кандидатстване през месец май 2020 г., а допустими кандидати бяха юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец февруари, март или април 2020 г. спрямо средно аритметичния оборот за 2019 г. Безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект е от 3 000 лв. до 10 000 лв. С тези средства предприятията могат да покрият най-неотложните си разходи за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

В резултат на извършената до момента оценка, е установен изключително голям брой проектни предложения, които са отхвърлени от оценителните комисии поради неспазен срок за отстраняване на установени нередовности. В тази връзка и поради огромния обществен интерес към процедурата, Управляващият орган на ОПИК ще стартира още през месец октомври, процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които към момента е установено, че не отговарят на Условията за кандидатстване. Уведомленията за отстраняване на нередовности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, като за целта следва да се проверяват регулярно профилите, през които са подали проектните си предложения.

Facebook коментари