Събота, 04 Декември 2021 г.

Нов и страшен враг на пеликаните се появи в резервата "Сребърна"

Научна статия, описваща негативното влияние на инвазивен чужд вид върху пеликаните в езерото Сребърна, е публикувана в престижното международно специализирано издание - European Journal of Wildlife Research (link), част от групата Springer Nature.

Експерти от РИОСВ-Русе заедно с учени от Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН), Националния природонаучен музей към БАН (НПНМ-БАН) и Природонаучния музей във Варна анализираха наличните данни и установиха, че Енотовидното куче може да има силен негативен ефект върху колонията на Къдроглавия пеликан.

Навлизането на инвазивния вид в колонията на защитения вид в поддържан резерват "Сребърна" е установено в първата десетдневка на април 2019 г., чрез инсталираната система за видеонаблюдение на резервата. В резултат на това гнездящите на земята птици се подплашиха и се преместиха в източна посока. Отрицателното въздействие на вида е причина през настоящата година пеликаните да отгледат поколението си в друг район от резервата.

Енотовидното куче е чужд вид, който се среща в Северна България и Добруджа. Видът не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство. Навлязъл е в България през 60-те години на миналия век и за неговото влияние върху местните видове се знае твърде малко.

Поддържан резерват "Сребърна", заедно с Природен парк "Персина" са единствените места в България, където гнезди Къдроглавият пеликан – защитен и застрашен вид, включен в Червената книга на България.

Facebook коментари