Вторник, 29 Септември 2020 г.

Шест училища от областта са в списъка на иновативните за новата учебна година

С Решение на Министерския съвет № 584/ 20. 08. 2020 г. е одобрен Списък на иновативните училища в за учебната 2020/2021 година. Това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.
Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Сред тези училища са 6 от област Силистра. Те представляват 13, 6 % от 44- те училища в областта, съобщи за "Кворум Силистра" .

ПМГ "Св. Климент Охридски", град Силистра - "Иновациите днес - инвестиции за бъдещето" - от 2020/2021 до края на 2021/2022.
След успешно осъществен и високо оценен двегодишен иновативен проект, ПМГ продължава иновациите си за още две години. Проектът фокусиран върху проекто-базирано обучение чрез разработване на интегрирани уроци от по три различни учебни предмета от общообразователната подготовка, единият от които е Информационни технологии, развитие на компетентностите на учениците и тяхната емоционална интелигентност на учениците, екипна работана учителите и училищна интерактивна програма за провеждане на интердисциплинарните уроци.
Целева група: 148 ученици от IX – X клас за следващите две учебни години и 21 педагогически специалисти, преподаващи Български език и литература, Английски език, Математика, Информационни технологии, История и цивилизация, География и икономика, Философия, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда.
Предвижда се възможност за разширяване обхвата на иновативния процес чрез представяне на иновативните практики пред учениците от прогимназиален етап с цел запознаване с иновативния подход и със средата за обучение в избрания модел на иновативно училище, както и включване на нови предметни области – Музика и Изобразително изкуство.

Спортно училище "Дръстър", гр. Силистра - проект "Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност - "Стъпка напред"
Проектът е с продължителност от 4 години и е насочен към обхват на 55 % от учениците от училището от VII, VIII, IX и X клас в края на четвъртата година на проекта. Включва съвместно разработване и провеждане на интердисциплинарни уроци чрез UbD по География и икономика, Английски език, Информационни технологии, Спорт, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия. Други дейности - използването на Dartfish софтуер за анализиране на спортната тренировка по плуване и лека атлетика и последователно включване на други видове спорт - футбол, борба и баскетбол през следващите учебни години; разработване на 16 ученически проекти, създаване на онлайн платформа с 16 интердисциплинарни уроци, видео материали за анализ на тренировъчния процес по 5 спорта и други материали по проекта; 40 % от родителите, включени като партньори.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий, с. Сокол, общ. Главиница, област Силистра – проект "Въвеждане на нов учебен предмет Дигитална математика" - от 2020/2021 до 2023/2024 учебна година.
Целта е повишаване на учебните постижения по математика/ математическо моделиране чрез използване на интерактивна платформа за обучение https://matematika.programiram.com/ с тематично поднаправление математическо моделиране. Платформата е предоставена от външна организация. Целева група са ученици от III - IV и V клас. В проектните дейности поетапно ще се включат по 2 паралелки за по 2 учебни години. В рамките на четиригодишния период общият брой на обучените ученици ще баде 50. Обучението ще бъде по 1 час седмично във факултативните часове извън общообразователната подготовка. Проектът ще бъде реализиран от прякото участие на 3-ма педагогически специалисти.

ОУ "Отец Паисий", с. Стефан Каражда, общ. Главиница - "Знам защо съм тук!" - от 2020/2021 до 2022/2023 учебна година.
Целта е подобряване на учебната среда в училище, предотвратяване на преждевременното отпадане от образователната система, имайки предвид, че в училището се обучават голям брой ученици билингви, повишаване на учебните постижения, изграждане на отговорна и инициативна родителска общност като активен участник в училищния живот, формиране на проактивен и иновативен учителски екип.
Иновацията е с фокус развиване на ключови умения у учениците чрез включване на дигитални образователни ресурси в учебния процес, прилагане на компетентностен подход и провеждане на интегрирано обучение по 3 учебни предмета в 2 направления: Английски език, Предприемачество, IT, Български език и литература, История и цивилизации.
Ще се използват широко разпространени платформи като ,,Уча се" и ,,MоzaBook Classroom", но и по-нетрадиционни като Storyboard That, Learning designer, PosterMyWall, Joomag, Learningapps.org., внедряването на 3D технологии (очила за виртуална реалност), използване на ресурсите на интерактивната дъска.
Целева група са ученици от всички класове в училището от I доVII клас. Планирано е включване в проектните дейности на 42 ученици. Проектът ще бъде реализиран от прякото участие на 9 педагогически специалисти. Иновацията е включена в предметите по учебен план и не изисква допълнителни часове или промяна на учебния план.

СУ "Йордан Йовков", гр. Тутракан - "Успехът ни обич@" - въвеждане на нови учебни предмети за повишаване на математическите и дигиталните умения на учениците - от 2020/2021 до 2023/2024 учебна година.
Целта е формиране на умения за критично мислене, увереност у учениците, прилагане на изследователски подход в обучението, подобряване на дигиталните умения на учениците в областите на математическото моделиране, на векторния графичен дизайн и на уеб програмирането. Учителите да придобият. Целта за постигане от педагогическия персонал са разширяване на практическия опит за работа с интерактивна обучителна система, повишаване на дигиталната им мотивация
Иновацията е с фокус въвеждане и използването на адаптивна и интерактивна обучителна платформа Programiram.com и въвеждане на нови учебни предмети - Дигитална математика в I – II клас, Интерактивен графичен дизайн в V клас и Уеб програмиране в VIII клас.
Целева група са ученици от I, II, V и VІІІ клас. Планирано е включване в проектните дейности на по 50 ученици ежегодно от четирите класа в сборни групи от паралелките) I, II, V, VIII клас.
Ангажираността на участниците е планирана в раздела за факултативни часове на училищния учебен план, извън учебните програми за общообразователна подготовка – по 1 час седмично.
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", град Силистра - "Разкази за Силистра и Дунава" – формиране на проактивна образователна среда чрез насърчаване учениците да преживеят и споделят знания и умения, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на града и да открият междукултурните връзки в трансграничния регион" - от 2020/2021 до края на 2021/2022 учебна година.
Целта е повишаване качеството на образователния процес и активизиране участието на учениците в него чрез въвеждане на иновативни методи и промяна в организация на обучението, включващи изследователски метод и откриване на междукултурни връзки в трансграничния регион, учене чрез преживяване и проектно-базирано обучение (ПБО), формиране на умения за самостоятелно учене.
Иновацията е с фокус върху учене чрез преживяване с елементи на нововъведения в организацията на учебния процес: в 5 паралелки от I до IV клас веднъж месечно (в т.нар. "изследователските дни") уроците по предметите от задължителна и разширена подгатавка за деня да се подчиняват на обща изследователска тема и да се провеждат извън класната стая. За клубовете в прогимназиален етап обучението ще се осъществява веднъж седмично в занимания по интереси. В IV - V клас в обучението по Български език и литература ще се използват групови проекти по едни и същи теми, участия в единни езикови формати. За прогимназиален етап иновацията е насочена към усъвършенстване управлението, обучението и образователната среда чрез клубовете "Уча румънски език", "Общувам с Европа" и "Краезнание". Втората учебна година ще бъдат включени и родители.
Целева група са ученици от пет паралелки от I - IV клас и клубните форми с ученици от V-VII клас. Планирано е включване в проектните дейности на 150 ученици.
Проектът ще бъде реализиран от прякото участие на 9 педагогически специалисти: 5 от начален етап, 3 прогимназиален по БЕЛ, АЕ, история и география) и 1 педагогически съветник.

Facebook коментари