Сряда, 28 Февруари 2024 г.

Община Силистра ще закупи по проект 20 таблета, три мулифункционални устройства и рутери за децата в центровете за настаняване от семеен тип

На 24.08.2020 година Община Силистра подписа договор № РД-04-67 от 24.08.2020 г. за съвместна дейност с към Министерство на труда и социалната политика за подобряване на материалната база на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи, чрез закупуване на технически средства, подпомагащи учебния процес на учениците.

В периода на извънредната ситуация, обявена в страната във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19, за учениците бе въведена дистанционна форма на обучение, която изправи, както учениците, настанени в социални услуги, така и персонала, полагащ грижи за тях пред две основни трудности в технически аспект:осигуряване на устройства за работа в електронна среда и надежден интернет.

За преодоляване на предизвикателствата в условията на образование в електронна среда, Министърът на труда и социалната политика /МТСП/ утвърди със заповед № РД01-325/28.05.2020 г., Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. Финансирането на програмата ще се извършва от Фонд "Социална закрила".

Допустимите разходи по целевата програма са за закупуване на технически средства за децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип, които ще бъдат ученици през учебната 2020/2021 година.

На територията на Община Силистра функционират три социални услуги - центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи, както следва:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 8 места;

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 9 места;

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места.

Към момента, от настанените в трите резидентни услуги деца и младежи, 20 ще бъдат ученици през предстоящата учебна година.

Съгласно одобреното проектно предложение, ще бъдат закупени следните технически средства: таблети - 20 бр.; мултифункционални устройства - 3 бр. и рутери - 3 бр. на обща стойност 6 990 лв.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

1. Осигурен непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги от резидентен тип.

2. Осигурена подкрепа на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип за усвояване на учебния материал и повишаване на шансовете им за успешно завършване на учебната година.

3. Осигурена подкрепа за децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип за подобряване на шансовете им за професионална реализация.

Срокът за приключване на проектните дейности е 15.11.2020 г.

Facebook коментари