Събота, 27 Февруари 2021 г.

Обучават силистренски магистрати и съдебни служители на работа с Единната информационна система

Магистрати и съдебни служители от съдебен район-Силистра участват в двудневно национално онлайн обучение за работа с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), съобщиха от пресцентъра на съда.

Това е централизирана уеб-базирана система за централизирано съхранение на дела в електронен формат, която стандартизира структурата и съдържанието на въведената информация по делата.

Въвеждането на ЕИСС се провежда в изпълнение на дейностите в рамките на проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури", реализиран по договор BG05SFOP001-3.001-0001-С01/26.08.2016 г. по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020г.

Системата ще бъде внедрена до 14 септември в съдилищата в 28-те окръжни съдебни райони, с изключение на Върховния административен съд и административните съдилища, а изпълнител по проекта е "Информационно обслужване" АД.
ЕИСС може да се интегрира в бъдеще и със системи, които предстои да бъдат създадени и внедрени в съдебната и държавната администрация, и ще сложи началото на електронното правосъдие и електронното обработване на делата
Предприетите мерки целят внедрената Единна информационна система на съдилищата да бъде припозната като единна централизирана информационна система за съдилищата по смисъла на Закона за съдебната власт.

Facebook коментари