Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Днес от 9.30 часа трябва да започне последното за 2010 година заседание на Общинският съвет на Силистра

Днес на 16 декември ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Силистра. То трябва да започне в 9.30 часа и е последно за тази година. В дневния ред са залегнали 21 точки, като към тях ще бъдат добавени още неизвестен брой допълнителни. В основния дневен ред са следните точки:
1. Отписване на несъбираеми вземания от бивши наематели на общинско имущество за периода до 31.10.2007 г. поради изтекла погасителна давност.

Внася: Кметът на общината

2. Опрощаване на задълженията на спортните клубове.

Внася: Кметът на общината

3. Одобряване на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Силистра за 2011 година.

Внася: Кметът на общината

4. Предложение за обсъждане и приемане на актуализирания бюджет на Община Силистра за 2010 година.

Внася: Кметът на общината

5. Удължаване на срока за погасяване на краткосрочен банков кредит по Договор № 2010-0032-У от 23 април 2010 година в размер на 1 000 000 лева.

Внася: Кметът на общината

6. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на клон на фондация, осъществяваща дейност в обществена полза.

Внася: Кметът на общината

7. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза.

Внася: Кметът на общината

8. Откриване процедурата за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост: Подземен гараж № 1, намиращ се в сутерена на Многофункционална сграда "10 февруари", гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 16.

Внася: Кметът на общината

9. Откриване процедурата за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост: Търговска сграда, намираща се в с. Калипетрово, ул. "Красна поляна", община Силистра.

Внася: Кметът на общината

10. Откриване процедурата за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост: Търговски обект № 2 – незавършено строителство, разположен в партерния етаж на жилищен блок "Дом на специалиста" в гр. Силистра, ул. "Кап. Кръстев".

Внася: Кметът на общината

11. Именуване на нови улици в с. Калипетрово.

Внася: Кметът на общината

12. Приемане на годишните планове на народните читалища на територията на община Силистра за дейността им през 2011 година.

Внася: Кметът на общината

13. Стратегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит на Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

14. Проектно предложение на Община Силистра по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 "Социална инфраструктура", Схема BG161PO001/1.1-10/2010 «Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития»

Внася: Кметът на общината

15. Изказвания и питания.В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Александър Сабанов/

__________________________________________

Връщане за ново обсъждане Решение № 1421 взето с Протокол № 42/25.11.2010 г. на Общински съвет-Силистра.

Внася: Областният управител

Връщане за ново обсъждане Решение № 1422 взето с Протокол № 42/25.11.2010 г. на Общински съвет-Силистра.

Внася: Областният управител

Връщане за ново обсъждане Решение № 1424 взето с Протокол № 42/25.11.2010 г. на Общински съвет-Силистра.

Внася: Областният управител

Връщане за ново обсъждане Решение № 1436 взето с Протокол № 42/25.11.2010 г. на Общински съвет-Силистра.

Внася: Областният управител

Връщане за ново обсъждане Решение № 1446 взето с Протокол № 42/25.11.2010 г. на Общински съвет-Силистра.

Внася: Областният управител

Връщане на Решение № 1448 взето с Протокол № 42 от 25.11.2010 г. на Общински съвет-Силистра.

Внася: Кметът на общината и Областният управител

Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ

Внася: Кметът на общината

Facebook коментари