Петък, 05 Март 2021 г.

Областният управител върна рекорден брой решения на Общинския съвет в Силистра

Рекорден брой решения на Общински съвет-Силистра, ще трябва да прегласуват съветниците на последното за 2010 година заседание. По програма то трябва да започне днес на 16 декември от 9,30 часа. При осъществяване на контрол за законосъобразност на решенията от протокол № 42 от 25.11.2010 г. от проведеното заседание на Общински съвет-Силистра, областният управител д-р Владимир Янков установил незаконосъобразният начин на вземане на 6 решения и ги връща за ново разглеждане. Това са:
Решение № 1421, касаещо частична промяна на транспортната схема на община Силистра и откриване на процедура за провеждане на конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии.
Областния управител е констатирал, че при вземане на решението не са съобразени изискванията на чл.20 от Закона за автомобилните превози, а именно междуселищните автобусни линии задължително се обслужват от официално обявени от общините автогари и автоспирки по съответните маршрути. Утвърдени са изискванията към кандидатите и техническите условия към превозните средства на основание чл.22, ал.4 от Наредба №2 от 2002 г. на МТС. Основанието е, чл. 22, ал.3 т.3 от Наредбата, а не посоченото - чл.22, ал.4 (което говори за съдържанието на проектодоговора). Не са приложени описаните в решението приложения.
Критериите К5 и К6 не се оценяват по възприетия в същото решение Ред на Фибоначи. Не е мотивирано залагането на същите К5 и К6 като критерии.

Решение №1422, касаещо авансово превеждане на средства по сметка на фонд за покриване на разходите за приватизация.
Решението е прието на основание чл.21, ал. 1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.10 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Изменението на бюджета би следвало да бъде по реда на чл.27 от Закон за общинските бюджети (ЗОБ) във връзка с чл. 21, ал.1,т.6, от ЗМСМА и да предхожда в отделно решение авансовото превеждане на средствата.
В докладната записка е посочено, че паричните постъпления от приватизацията се внасят в специална сметка към съответния общински съвет. От тези приходи – 9% са за общинския фонд, за покриване на разходите за приватизация, а 91% се използват за инвестиционни цели. Съгласно чл. 10 от ЗПСК обаче, паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и обекти по л.1,а.2,т.6 се внасят в специална сметка към съответния общински съвет. Средствата по тази сметка се разпределят, както следва:
1. за попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол – 9 на 100; част от тези приходи се изразходват за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални активи и за издръжка на специализираните органи на общинските съвети за осъществяване на приватизацията;
2. за попълване на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия – 10 на 100;
3. останалата част – в размер на 81 на 100, се внася в специален фонд на разпореждане на съответния общински съвет, като средствата по този фонд се използват за инвестиционни цели, включително – за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството; тези средства не могат да се ползват за текущи разходи.

Решение №1424, относно съгласие Община Силистра да предложи на Мехмед Салим Мехмед, еднолиен търговец с фирма "Бос-Гарант-Мехмед Мехмед" да закупи складово помещение със застроена площ 48,90 кв.м, заедно със съответното отстъпено право на строеж, находящо се в сутерена на жилищен блок, прилежащо към магазин на ул."Симеон Велики" №10.
Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.97 от Закона за собствеността (ЗС), който гласи: "Когато чужда вещ е присъединена като част към главна вещ по такъв начин, че не би могла да се отдели без съществено повреждане на главната вещ, собственикът на тази вещ придобива правото на собственост и върху присъединената част, при задължение да обезщети нейния собственик". С така приетото решение се цели извършване на покупко-продажба, докато чл.97 от ЗС урежда присъединяването, което е една различна процедура. Продажбата, както и прекратяването на съсобственост на общинска собственост е уредена в ЗОС.

Решение 1436, относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищно строителство за ПИ №504.9 по КК на с. Айдемир, община Силистра.
Решението е прието на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение №318/2009 г. на Експертен съвет по УТ, взето на заседание с Протокол №26/19.11.2009 г. Съгласно чл.129, ал.1 Подробният устройствен план се одобрява с решение на Общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".

Решение №1446, относно поемане на пропорционална част от средствата, необходими за закупуване и поставяне на вратата, съответстваща на общината в подземния гараж. Решението е прието без посочено правно основание.

Решение №1448, относно промени в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана (обществения защитник) на община Силистра.
По отношение допълнението и промяната на чл.11 съдебната практика гласи: "В разпоредбата на чл.21а, ал.4 на ЗМСМА, законодателят е изключил правната възможност за преценка на общинския съвет по отношение на промяната на мнозинството, а може да вземе решение само при т.нар. "квалифицирано мнозинство" – 2/3 от общия брой на общинските съветници." Практиката на Административния съд следва да се има предвид и при второто гласуване, т.е. за избор на обществен посредник, единствено валидно е квалифицираното мнозинство от 2/3. Правилникът е подзаконов нормативен акт и не може да противоречи на акт от по-висока степен, какъвто е закона (респ. ЗМСМА).
Приетото изменение на чл.14 е незаконосъобразно. То е в противоречие с текстове от самия правилник. Следва да се има предвид, че макар и временно изпълняващ длъжността, Х е необходимо да се съобрази с разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, т.е. да не ги нарушава. Новият чл.14 буди основателни съмнения, относно това как точно сътрудникът ще съвместява и двете длъжности "вр. изпълняващ" и "сътрудник" и какво възнаграждение ще получава (за едната длъжност или за двете)
Колизия има и с чл.15 от Правилника, съгласно който "Омбудсманът не може да работи по трудово или служебно правоотношение". Безспорно, същата императивна забрана е относима и към временно изпълняващия длъжността. В този смисъл сътрудникът (определен от омбудсмана, т.е. без явяване на какъвто и да е избор или конкурс и ползващ се с права по трудово правоотношение) попада в хипотезата на несъвместимост с правното му положение.
На още по-силно основание е недопустимо подобно разрешение, тъй като общественият посредник е изборна длъжност (чл.7, ал.1 от Правилника), т.е. тя се заема от кандидата доказал качества на най-подготвен сред участниците в конкурса. В този смисъл- лишена е от правна логика разпоредбата, предвиждаща общественият посредник да бъде освободен от длъжност при изтичане на срока, за който е избран, а на негово място длъжността да се изпълнява от сътрудника му. Същите мотиви са относими и по отношение на направените допълнение в чл.19, ал.2 от Правилника.

Facebook коментари