Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Три училища от три села реализират общ европейски проект

Сдружение"МИГ Главиница-Ситово, Крайдунавска Добруджа" и община Ситово подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма" Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г., съфинансиран от Европейския социален фонд, разбираме от страницата на кмета на общината Сезгин Алиибрям.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 3.9, "Уча се, за да сполуча" от Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ Главиница-Ситово", за училищата в село Искра, село Добротица и в село Ситово.

Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до качествено образование и насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и ученици, намаляване на дела на ранно отпадналите от училищното образование, чрез обновяване и модернизиране на обзавеждането и оборудването, от които се нуждаят училищата.

Стойността на проекта е в размер на 184 922лв.

Facebook коментари