Сряда, 25 Май 2022 г.

Почти 6 000 души достигна броя на регистрираните безработни в област Силистра

В края на месец юни общият брой на безработните в бюрата по труда в Силистра, Дулово и Тутракан е 5992 лица. Спрямо предходния месец май те са с 567 лица по-малко или спадът е 8,6%. Спрямо юни 2019г. увеличението е с 1442 лица или 31,7%.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Силистра е 13,2%, като спрямо м. май показва намаление с 1,2 процентни пункта. На годишна база е налице увеличение от 3,2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 8,3%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 41,4% /645/, следвана от Главиница – 26% /867/, Ситово – 25,6% /385/, Алфатар – 23,8% /236/, Дулово – 15,1% /1463/, Тутракан – 11,2% /586/, а на последно място Силистра – 7,8% /1810/.

Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-висок дял имат освободените от сферата на държавно управление – 13 %; преработваща промишленост – 11,9%; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети-10,1%, хотелиерството и ресторантьорство – 4,8% и др.

Facebook коментари