Понеделник, 15 Август 2022 г.

280 лица са осъдени на лишаване от свобода в Силистренско

През 2019 г. в област Силистра са приключили делата за 491 извършени престъпления. Делата за 149 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 222 - с условно осъждане, за 18 - с оправдаване, за 13 с прекратяване, и за 89 - с освобождаване от наказание.

Броят на осъдените мъже е 314, или 88,7% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години – 29 % от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 40, като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години – 27,5 % от общия брой на осъдените жени.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. в област Силистра те са 280, или 79,1 % от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (67,1 % от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година – 16,4 %.

Наказанието "пробация" е наложено на 51 лица, "глоба" - на 22 лица, а "обществено порицание" - на 1 лице.

Facebook коментари