Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Силистренски ученици ще стажуват в Португалия по програма Еразъм+

"Чрез професионална обучителна практика с мобилност - към успешна европейска кариера" e одобреният проект на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" по програма Еразъм+ КД 102 – "Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение".

Проектът ще подпомогне професионалното и личностно развитие на 24 ученици от 10 до 12 клас от специалностите "Икономическа информатика" и "Организация на туризма и свободното време", ще окаже практическа и логистична подкрепа при обучението им европейска страна в реална работна среда и ще повиши пригодността им за пазара на труда.

Основното очаквано въздействие на проекта върху целевите групи – учениците, учителите и училището като институция е да се повиши професионална компетентност в резултат на обучителна практика на учениците. На обучаемите ще бъдат предложените работни места, които изцяло ще зависят от езиковите им умения по английски и френски език и от професионалното им обучение и опит.

Работните места ще бъдат ресторанти, хотели и офиси в гр.Брага, Португалия. Очакваните резултати са подобряване нивото на ключовите компетентности и умения, които се изискват за заемане на работно място по специалността, култура при боравене с информация, използване на съвременни ИКТ в областта на икономиката и туризма, усвояване на чужд език по професията.

Проектът се вписва успешно с профила на ПГСУАУ и контекста на нашия град и област. ПГСУАУ показва за пореден път капацитета си да подготвя квалифицирани кадри –компетентни, предприемчиви, адаптиращи се към бързо променящите се изисквания на пазара на труда, които да прилагат на практиката онова, което са научили в училище.

Facebook коментари