Събота, 25 Юни 2022 г.

В Силистра изграждат ново пристанище "Порт Марлин"

Поради извършващи се ремонтни дейности в сградата на Община Силистра уведомяваме заинтересованите лица, че провеждането на общественото обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за обект:

"Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Порт Марлин"" с местоположение: УПИ XXVІІ 41 - за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, идентичен с ПИ с идентификатор 00895.506.90 по КК и КР на с. Айдемир и УПИ V89 - за друг вид, производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, идентичен с ПИ с идентификатор 00895.506.89 по КК и КР на с. Айдемир"

Общественото обсъждане ще се проведе на 08.07.2020 г. (сряда) в заседателната залата на Общински съвет - Силистра от 13:00 ч.

Facebook коментари