Петък, 26 Февруари 2021 г.

РИОСВ-Русе с наложени текущи месечни санкции за замърсяване на Дунав в размер на 6 270 лева

През изтеклия месец са наложени две текущи месечни санкции за замърсяване на водни обекти от дейността на оператори на територията на община Силистра на общ размер на 6 270 лв., които са влязли в сила.

От отчетта за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юни 2020 г., разбираме, че в изпълнение на годишния план за контролна дейност на 20.05.2020 г. от изход ПСОВ към "Фазерлес" АД, гр. Силистра са взети проби отпадъчни води, преди заустването им река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване на ТМС от 5601 лв. на 5587 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 20.05.2020 г. от изход РПСОВ-Силистра са взети проби отпадъчни води, преди заустването им река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 683 лв.

Facebook коментари