Сряда, 10 Август 2022 г.

В Силистренско: най-много от лекарите са във възрастовата група 55-64 години

Към 31 декември 2019 г. в област Силистра функционират 3 заведения за болнична помощ с 483 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 31 с 9 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 3.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. всички заведения за болнична помощ (3) в област Силистра са многопрофилни болници.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 447.1 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2018 г. се увеличава с 5.1 пункта (442.0), което се дължи на намаления брой на населението към 31.12.2019 година.
Най-високи са стойностите на показателя в областите Смолян (1 018.0 на 100 000 души от населението), Пловдив (985.3) и Плевен (946.2), а най-ниски са в областите Перник (375.0), Ямбол (385.2) и Видин (404.4).
Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в област Силистра са 31 с 9 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година броят на тези заведения е намалял с 3, а броят на леглата в тях остава непроменен.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. в област Силистра тези заведения са 3.

2. Медицински персонал

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Силистра практикуват 299 лекари. Лекарите по дентална медицина са 64. Медицинските специалисти по здравни грижи са 567, от които 362 медицински сестри и 61 акушерки.

• В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 154 лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са 327.
• В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 129 лекари и 64 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 45.
• В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2019 г. на основен трудов договор работят 16 лекари и 195 медицински специалисти по здравни грижи.

Практикуващи лекари по пол и възраст:

Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст в област Силистра е следното:
• Мъже са 135 (45.2%), жени - 164 (54.8%);
• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 104, или 34.8%;
• Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 21, или 7.0%, а най-възрастите (над 65 и повече години) - 82, или 27.4%.

Лекари по специалности
В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 52, или 17.4% от всички лекари в областта, следвани от: Педиатрия - 7.7%, Хирургия - 7.4%, Акушерство и гинекология - 7.0%, Нервни болести - 6.7% и Кардиология - 6.4%.

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина
Осигуреността с лекари в края на 2019 г. в област Силистра е 27.7 на 10 000 души от населението. Областта е на 26-то място по осигуреност с лекари като след нея са областите Добрич (27.2 на 10 000 души от населението) и Кърджали (24.8). Най-висока е осигуреността с лекари в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7).
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за област Силистра е 4.8 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за област Плевен (8.3 на 10 000 души), а най-нисък за област Кърджали (3.4)
Осигуреността с лекари по дентална медицина за област Силистра е 5.9 на 10 000 души от населението. Областта е на 25-то място по осигуреност с лекари по дентална медицина. След нея остават областите Разград (5.7), София (5.5) и Търговище (5.4 на 10 000 души от населението). Най-висок е показателят в област Пловдив (17.2 на 10 000 души).

Национален статистически институт

Facebook коментари