Четвъртък, 24 Септември 2020 г.

В Силистра са утвърдени 5 паралелки в 8-ми клас за задочна форма на обучение

За учебната 2020/2021 г. в държавния план-прием са планирани и утвърдени пет паралелки в VIII клас за задочна форма на обучение в четири училища в Силистра, показва справка от Регионалното управление на образованието.

Това са ПГМТ "Владимир Комаров" - машинен техник, "Машини и системи с ЦПУ", ПГС "Пеньо Пенев" - строител-монтажник, "Изолации в строителството", ПЗГ "Добруджа" - растениевъд, "Растителна защита", ПГПТ "Евлогий Георгиев" - оператор в производството на облекло, "Производство на облекло от текстил", и ПГПТ "Евлогий Георгиев" - електротехник, "Електрически машини и апарати".

Задочната форма на обучение се организира само за навършили 16 години и включва учебни часове, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план. Учебните часове и изпитите се организират в сесии. Изходящото равнище е средно образование или степен на професионална квалификация по професията.

Четири от утвърдените специалности - "Машини и системи с ЦПУ"," Изолации в строителството", "Производство на облекло от текстил" и "Електрически машини и апарати" са включени в Списъка със специалности от професии, за които е налице очакван недостиг на пазара на труда за учебната 2020/2021 година.

Приемът на документи в училищата е започнал.

Facebook коментари