Четвъртък, 01 Октомври 2020 г.

Йонел Котобан стана първият румънски студент, успешно преминал Центъра за продължаващо обучение към Филиал Силистра

На 29.06.2020 г., беше връчен сертификат на Йонел Аурелиан Котобан – първият румънски студент, успешно преминал организирания от Центъра за продължаващо обучение към Филиал Силистра при Русенския университет "Ангел Кънчев" курс по български език за чужденци. В рамките на 100 учебни часа, курсът въвежда обучаемите в особеностите на българската фонетика, морфология и синтаксис и разкрива лексикалното богатство и красота на българския език.

По настоящем към Центъра се провежда онлайн курс по румънски език за начинаещи, в който като гост-лектор за избрани комуникативни ситуации е поканена румънката Юлия Баховски, магистър по Бизнес комуникации.

В средата на юли ще стартира квалификационен онлайн курс за учители с кредити "Електронни тестове за мобилни устройства", към който има заявен интерес от учители както от Силистра, така и от Стара Загора и Благоевград.

От октомври стартира обучението по следните дългосрочни курсове – с продължителност два или три семестъра:

Следдипломна специализация за придобиване на педагогическа правоспособност

За завършили висше непедагогическо образование

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна

Професионална квалификация: Учител

Успешно завършилите специализацията за придобиване на педагогическа правоспособност получават Свидетелство за допълнителна професионална квалификация "учител" към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Преквалификация за придобиване на професионална квалификация " учител по физическо възпитание и спорт"

За завършили висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с професионална квалификация "учител"

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна

Професионална квалификация: Учител по физическо възпитание и спорт

Успешно завършилите преквалификацията получават Свидетелство към дипломата за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование.

Следдипломна специализация по чужд език (английски, френски, немски, румънски)

За завършили висше педагогическо или филологическо образование

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна

Професионална квалификация: Учител по чужд език (английски, френски, немски, румънски)

Успешно завършилите специализацията получават Свидетелство за допълнителна професионална квалификация "учител по чужд език (английски, френски, немски, румънски)" към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Предстоят договаряния за осъществяване на езикови и квалификационни курсове с преподаватели от лицеите в Остров, Бъняса и Делени, Р. Румъния.


Всички обучения се водят от преподаватели на Филиал Силистра и на Русенския университет с доказана експертиза и дългогодишен опит.

Центърът за продължаващо обучение при Филиал Силистра (ЦПО) е правоприемник на Поделението за квалификация, преквалификация и допълнително обучение към Филиал – Силистра, създадено с решение 3/18.04.2000 на АС. То е преименувано в Център за продължаващо обучение с решение на АС от 20.09.2005 г. С решение на АС от 31. 03. 2020 г. за членове на Учебно-научния съвет на Центъра за продължаващо обучение при Филиал-Силистра са избрани следните преподаватели: доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова; доц. д-р Галина Русева Лечева; гл. ас. д-р Евгения Денева Горанова; гл. ас. д-р Валентин Неделчев Манев; ст. преп. Росен Иванов Чанов. Академичният съвет избира за Ръководител на Центъра за продължаващо обучение при Филиал-Силистра доц. д-р Диана Железова-Миндизова.

http://fs.uni-ruse.bg/CPO.php

Доц. д-р Диана Железова-Миндизова

Ръководител на Центъра за продължаващо обучение към Филиал Силистра при Русенския университет "Ангел Кънчев"

Facebook коментари