Вторник, 25 Януари 2022 г.

Възобновяват обученията на приемните семейства в Силистра

Във връзка с реализирането на Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, през м. юни 2020 г., екипа на проекта съобщава, че ще бъде възобновено провеждането на обучения и супервизия на приемните семейства, Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/, експерти от ОЗД при ДСП - Силистра и Комисията по приемна грижа /КПГ/ към Регионална дирекция «Социално подпомагане» /РДСП/ – Силистра, след като през м. март тези дейности бяха временно преустановени във връзка с въвеждането на конкретни мерки в структурите на АСП, с цел предотвратяване на разпространението на заболяването COVID-19.
През настоящия месец, Областният екип по приемна грижа премина едно специализирано обучение, обхващащо идентфицирани потребности от такова в процеса на работата на екипа. Проведени бяха една групова и една индивидуална супервизия по отношение на възникнали конкретни и специфични проблеми в работата на специалистите, като в груповата супервизия бяха включени и експертите от ОЗД при ДСП – Силистра.
Специализирано обучение бе проведено и за членовете на Комисията по приемна грижа към РДСП – Силистра по изготвена по Проекта Програма за специализирано обучение.

Обученията и супервизията се проведоха от СНЦ "Еквилибриум", съгласно сключен договор между Сдружението и Община Силистра, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.

Възобновени бяха и дейностите за подкрепа на приемните семейства, съгласно годишния график, като са организирани и проведени по едно специализирано и надграждащо обучение, 3 групови супервизии и 4 групи за самопомощ.

В периода на въведеното в страната извънредно положение, с цел предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19, специалистите по приемна грижа, продължиха да оказват подкрепа на приемните семейства чрез индивидуални супервизии, информативни и консултативни услуги, предоставяни чрез алтернативни методи при спазване на въведените хигиенни мерки и такива за социална дистанция.

Специалистите от ОЕПГ взеха участие в онлайн семинари на теми "Как говорим за коронавируса с децата, живеещи в алтернативни грижи и как им помагаме да се справят с последствията от изолацията?"; "Как помага супервизията на приемните родители за формиране на професионални умения и повишаване качеството на приемната грижа?" и "Супервизия в социалната сфера, основаваща се на подхода "каунселинг" подготвени от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, изследователска и консултантска организация в Нов български университет и дипломанти на магистърска програма "Психо-социални интервенции за деца и семейства".

Не са преустановявани дейнсостите по предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа", като от началото на 2020 г., в приемни семейства са настанени 7 деца без увреждания от общността, на възраст от 0 до 3 г.

Четири деца без увреждания, на възраст от 0 до 3 години са изведени от приемни семейства, като са осиновени от български граждани.
Към момента, действащите приемни семейства на територията на община Силистра са 22 /20 в гр. Силистра и 2 в с. Кайнарджа/, като от началото на годината е утвърдено и вписано в Регистъра 1 ново приемно семейство и няма заличени такива. Всички приемни семейства са професионални. Настанените деца в приемни семейства са 23, на възраст, както следва: от 0 до 3 г. - 14 деца; от 3 до 6 г. - 4 деца; от 6 до 14 г. – 2 деца и от 14 до 18 г. – 3 деца.

снимка: Коледното тържество за приемни родители и деца от приемни семейства през декември 2018 г.

Facebook коментари