Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Областна администрация Силистра с по-строг режим на достъп за граждани

Съгласно т. 13 от З АПОВЕД № РД-20-гр. Силистра, 2 6.0 6.2020 г. на Ивелин Статев - областен управител на област Силистра:

"Ограничава се достъпът до служебните помещения включително и до Звеното за административно обслужване на Областна администрация Силистра. Попълването на заявления за административни услуги да се извършва във фоайето, като не се допуска струпването на граждани, а подаването на жалби, сигнали, искания и друг вид документи от страна на физически лица да се осъществява по пощата и/или на електронен адрес ss@ss.government.bg. "

Заповедта е на основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 24 юни 2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка до 15 юли 2020 г.

Facebook коментари