Неделя, 18 Април 2021 г.

Продължава работата по проект "Електронна област Силистра"

На срещата бяха демонстрирани интернет страниците на общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Главиница, Дулово, Тутракан и Алфатар и област Силистра в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация. Представителите на изпълнителя на проект "Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса" по оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, обясниха изискванията за домейн (име на сайтовете), както и за наличието на допълнителен адрес. Изработените интернет страници са съобразени с изискванията на нормативната уредба.
Визията на сайтовете предоставя функционалност и достъпност за потребителите. Предвидена е и англоезична версия. Създадена е платформата, с която служители от администрациите ще имат възможност да въвеждат допълнителна информация и да управляват съдържанието. За целта е предвидено да се проведе обучение преди окончателното приключване на проекта. На администрациите е предоставена още възможността да добавят съдържание и на други езици. В сайтовете ще бъдат налични и публични регистри, чието съдържание също ще се обновява.
Представени бяха електронните заявления, чрез които ще се предоставят административни услуги по електронен път. Вида на заявленията е съобразен с изискванията на Закона за електронното управление. По този начин ще се осигури бързо и достъпно административно обслужване. Пояснена беше и системата за разплащане, като гражданите ще могат да избират между това да платят чрез банка и да сканират платежното нареждане или да използват услугите на интернет разплащателна система. Потребителят ще може още да избере и начина за връщане на отговор. Това означава, че документите, които се заявяват могат да бъдат получени по пощата с препоръчано писмо, лично, по електронна поща с електронен подпис на администрацията. Разбира се, когато законодателството изисква лично получаване на документа, по електронен път ще бъде възможно само заявяването на услугата.
Изяснени бяха още връзките между електронните услуги и системите за документооборот на администрациите. Важно място в системата заема обратната връзка, така че гражданите ще могат да изказват мнението си по всеки въпрос, който ги интересува.
Създадената система осигурява защита за данните на гражданите.
В срещата участваха областният управител д-р Владимир Янков и ръководителят на проекта главният секретар на областта Ивелин Георгиев. А презентациите се водиха от Емилия Стойчева, Мариан Неделчев и Ана Янкова – представители на консорциум Ай Би Ес и Бул Ес Ай.

Facebook коментари