Вторник, 14 Юли 2020 г.

Родената в Дулово д-р Михаела Георгиева издаде книга на база аспирантската си дисертация

Година след като защити в Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Геолого-географски факултет), като редовна аспирантка дисертация на тема: ,,Тенденции в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 година" за присъждане на образователна и научна степен ,,доктор" по професионално направление относно науки за земята (география на населението и селищата), дуловката по род Михаела Илиева Георгиева издаде научния си труд в отделна книга със заглавие "Промените в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране през призмата на териториалното развитие".

Михаела Георгиева е завършила СУ "Васил Левски" - град Дулово и специалност "Публична админиспрация" в Университет за национално и световно стопанство в София (2012-2016).

За написване на дисертационния си труд тя е използвала близо 200 източника, от които всеки седми е на чужд автор.

информация: Венисаж

Facebook коментари