Вторник, 24 Май 2022 г.

Общински съвет - Силистра проведе петото си за годината редовно заседание

Днес се проведе осмото заседание на общинските съветници мандат 2019 - 2023 година. Гласуваха се общо седем точки.

Първата ДЗ – актуализиране на Правилника за устройството и дейността на общински фонд "Здраве", бе приета с допълнения, предложени от председателя на ПК по "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта" д-р Здравко Горанов.

Съветниците гласуваха ЗА създаване на временна комисия за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Силистра". За председател на 11 /единадесет/ членната комисията бе избрана д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет.

Съвета одобри частична актуализация в състава на Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – Силистра. Прие се Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските и държавни училища за 2020г.

Общински съвет – Силистра определи за представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра" АД, Кмета д-р Юлиян Найденов, а за негов заместник д-р Здравко Горанов – общински съветник. В Общото събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД – Силистра за представител бе избрана д-р Мария Димитрова, а за неин заместник д-р Мирослав Тодоров – Зам.-кмет "Финанси и икономика".

Общинските съветници дадоха съгласието си за отдаване под наем на спортни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг и отказаха отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, без търг, на Сдружение "Дуросторум – Дръстър - Силистра".

Facebook коментари