Петък, 01 Март 2024 г.

Проекта за обновяване на ВИК мрежата на Айдемир и Калипетрово на финалната права

Пред завършване е Проект № 58-131-29-29 "Прединвестиционно проучване, експертни анализи и разработване на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане и реконструкция на канализационните мрежи на с. Айдемир и с.Калипетрово в община Силистра".
Той е съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП "Околна среда 2007 – 2013" по процедура "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1" и държавния бюджет с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-СО29. Общата стойност на проекта е 732 136 лв., от които 80% е приноса на ЕС, а 20% - от държавата.
Вече са готови работните проекти за разширение на канализационната мрежа и частична реконструкция на довеждащите водопроводи на селата Айдемир и Калипетрово. Фирмата изпълнител на обществената поръчка ДЗЗД "Хидропласт груп" предаде в срок документацията в община Силистра – бенефициент по проекта.
Разширението на канализациите е разработено в два етапа. Първоначално е изготвен идеен и технически проект за обща схема за отвеждане на отпадъчните води на двете селища. След това е направено работно проектиране. То предвижда 8 526 м нова канализация в с. Калипетрово и 8 113 м - в с. Айдемир. Реконструкцията на довеждащите водопроводи е съобразена със сегашните водопроводни схеми. За Айдемир се планира подмяната на 4 885 м., а в Калипетрово – на 5 304 м. амортизирани водопроводни участъци. Предложени са съвременни технологии за изграждане и използване на екологично чисти материали.
Припомням, че прединвестиционните проучвания и технико-икономическите анализи показаха, че технически е възможно и финансово е най-изгодно отпадъчните води на Силистра, Айдемир и Калипетрово да се пречистват с обща ПОСВ.
За 9 декември е планирана заключителна пресконференция с участието на фирмата изпълнител, която ще даде повече подробности за ползите от проекта.

Facebook коментари