Събота, 15 Август 2020 г.

Вече е утвърден държавният план прием 2020-2021 за област Силистра

Със заповед № РД – 4 – 96/ 29. 04. 2020 г. е утвърден държавният план прием в VІІІ клас за област Силистра за предстоящата 2020 – 2021 учебна година. Планирани са общо 34 паралелки за дневна форма на обучение. Този брой е равен на изпълнения прием през 2018 и 2019 г. Извън този брой е паралелката в Спортно училище "Дръстър", Силистра.

Общият максимален брой места са 893 при 790 ученици в областта в VІІ клас и очакване за около 30 ученици от други области.

Пълният списък на паралелките по професии и профили могат да бъдат видяни в сайта на РУО – Силистра, рубрика "Прием" – "Текущи съобщения".

Прием в VІІІ клас ще осъществяват 18 училища – средни, обединени, профилирани и професионални. Всички училища са на едносменно обучение.

Шест паралелки са с интензивно изучаване на чужд език – в ЕГ "П. Яворов", ПМГ "Св. Кл. Охридски" и СУ "Н. Й. Вапцаров" в Силистра. Останалите паралелки са с разширено изучаване (10, 5) или без интензивно и без разширено изучаване (17, 5).

Професионални са 20 от общо 34 паралелки, което се равнява на 58, 8 % от паралелките. Нови за областта професии са: - "Полевъдство" в ПГМСС "Н. Вапцаров", с. Средище; - "Електронна търговия" в ПГСУАУ "Ат. Буров", Силистра; - "Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП" в ПГПТ "Евл. Георгиев", Силистра; - "Пчеларство и бубарство" в ПГСС, с. Ситово;

За първи път за училището се предлага половин паралелка дуална система на обучение в ПЗГ "Добруджа", Силистра – специалност "Механизация на селското стопанство".

Защитените от държавата специалности са 4 в 2, 5 паралелки: - "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" – ПГСС, с. Ситово, 0, 5 паралелка;
- "Пчеларство и бубарство" - ПГСС, с. Ситово, 0, 5 паралелка; - "Полевъдство" – ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", с. Средище, 1 паралелка;

Специалностите с очакван недостиг от специалисти са 2 в 4 паралелки: - "Автотранспортна техника" – 3 паралелки (ПГООТ, Дулово, ПГМСС, с. Средище и ПГМТ, Силистра)
- "Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства" – ПГПТ, 1 паралелка

Спрямо изпълнените паралелки миналата година са намалени от 3 на 2 паралелките в ЕГ "П. Яворов", Силистра и от 2 на 1 в ПГПТ "Ев. Георгиев", Силистра.
Увеличен е приемът с 1 паралелка спрямо изпълнения през миналата година в ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", с. Средище (от 2 на 3) и в ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра (от 1 на 2).

За прием в задочна форма на обучение са предвидени 5 паралелки със 141 места в 4 професионални гимназии в Силистра – ПГС "П. Пенев", ПГПТ "Ев. Георгиев", ПГМТ "Вл. Комаров" и ПЗГ "Добруджа".

В област Силистра има 7 общини. От тях само в 3 има повече от едно училище в общинския център – по 2 училища в гр. Дулово и Тутракан и 4 училища в гр. Силистра. В тези общини се прилага чл. 43 на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование за създаване на общински системи за прием.

Общините Дулово и Тутракан имат разработени и утвърдени системи за кандидатстване. В община Дулово вече се приемат заявления за постъпване в І клас по електронен път. Прием в първи клас ще извършват 32 училища. От тях 24 са единствени в населеното място.

Броят на паралелките заложени в училищния план – прием за областта е 50, 5, като в 3 училища паралелките се очертават като слети и поради това са посочване като половинки. Този брой е по- голям от миналогодишния, когато се осъществиха 45 паралелки. Не е прилаган чл. 44а на цитираната Наредба 10, тъй като училищата не са предлагали прием за повече ученици, отколкото са в прилежащите им територии. За всички първокласници ще има места по местоживеене и приемът ще продължава през цялото лято.

За тази учебна година шестгодишните деца обхванати в задължителното предучилищно образование са общо 796 – от тях 681 в детските градини и 115 в училища. Постъпилите в І клас миналата година бяха 793 и очакваме и за настоящата година първокласниците да са около 800.

По данни от Информационната система за работа по Механизма децата родени през 2014 г. в област Силистра са 1286. От тях 471 са в чужбина, което прави 36, 6 %. Разликата от 815 деца се доближава до прогнозата ни.

Facebook коментари